Bu Blogda Ara

8 Haziran 2008 Pazar

MEHDİ(A.S.)

Kuran’da Hz.Mehdi (as)

Hz. Mehdi, Peygamber Efendimiz (sav)'in çok sayıdaki hadisinde, ismiyle, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı icraatlarla ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hakkındaki tarifleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi ortaya çıktığında kendisini görenler bu açıklamalardan Allah'ın izniyle hemen kendisini tanıyacaklardır. Peygamberimiz (sav)'in İslami kaynaklarda 1400 yıl öncesinden günümüze aktarılan hadislerinin yanı sıra Kuran'da da Hz. Mehdi'nin gelişine ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eden ayetler bulunmaktadır. Bu ayetler doğrultusunda hazırladığımız ve Hz. Mehdi'nin zuhuru ile ilgili detaylı bilgiler içeren yazımız, içinde yaşadığımız dönemde tüm iman edenler için müjde niteliği taşımaktadır.

Kuran’da Mehdi’nin Gelişine İşaretler

Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi tanıyacakları" bildirilmektedir:

"Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. "

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi'nin tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi de ortaya çıktığında insanlar, Peygamberimiz (sav)'in tarifleri ışığında, onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. (En doğrusunu Allah bilir.)

Kuran'da Hz. Mehdi'nin gelişine işaret eden ayetlerden birinde, "Hz. Muhammed (sav)'den sonra gelecek bir elçi"den bahsedilmektedir.

Yüce Allah bu ayet ile, kendilerinden sonra gelecek olan bir elçiye iman etmeleri ve ona yardımda bulunmaları konusunda peygamberlerden kesin bir söz aldığını bildirmiştir:

"Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım," demişti. " (Al-i İmran Suresi, 81)

Bu ayette bahsi geçen, kendilerinden söz alındığı bildirilen peygamberlerin isimleri ise, bir başka ayette şöyle haber verilmiştir:

"Hani Biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık." (Ahzab Suresi, 7)

Ayette "Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'dan" ve "senden" ifadesiyle de "Hz. Muhammed (sav)'den" söz alındığı bildirilmektedir.

Ayetin bu açıklaması, "geleceği bildirilen bu elçinin Hz. Muhammed (sav) olmadığını ve bu kişinin Peygamberimiz (sav)'den sonra gelecek bir elçi olduğunu" göstermektedir (en doğrusunu Allah bilir). Allah'ın Hz. Muhammed (sav)'den sonra geleceğini haber verdiği bu elçi, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerinde gelişini müjdelediği "Hz. Mehdi" olabilir (En doğrusunu Allah bilir).

Yukarıda açıklanan Ahzab Suresi'nin 7. ayetinde, Hz. İsa'dan da, geleceği müjdelenen elçiye yardım edeceği konusunda söz alındığının bildirilmiş olması, bu elçinin Hz. Mehdi olabileceği konusundaki kanaati güçlendirmektedir. Çünkü bilindiği gibi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek olan Hz. İsa'nın, Hz. Mehdi'ye tabi olacağı ve ona destek olacağı bildirilmektedir:

"Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. " (Saff Suresi, 6)

Hz. İsa, kendisinden sonra gelecek olan bu elçinin adının "Ahmed" olacağını müjdelemiştir. Kuran'ın geneline bakıldığında, Peygamberimiz (sav)'den bahsedilen ayetlerde "Muhammed" isminin ya da sadece "peygamber" ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Kuran'ın hiçbir yerinde Peygamberimiz (sav) için "Ahmed" ismi kullanılmamıştır. Bu isim Kuran'da yalnızca tek bir yerde ve gelecek bir elçinin müjdelendiği bir ayette geçmektedir. Bu durum, ayette geçen "Ahmed" isminin, Peygamberimiz (sav)'in yanı sıra, ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi'ye de işaret ettiği kanaatini desteklemektedir (en doğrusunu Allah bilir). Ayrıca önceki ayette olduğu gibi, bu elçinin ismine dair müjdeyi de yine Hz. İsa'nın veriyor olması, bu yöndeki işari manayı kuvvetlendiren bir başka delil oluşturmaktadır.

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde, Hz. Mehdi'nin ismi hakkında şu bilgileri vermiştir:

"... Size ..., ismi AHMED, babasının ismi Abdullah olan Hz. Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız."

"... Ona katılın, O Mehdi'dir. İSMİ DE AHMED B. Abdullah'dır..." (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 8. baskı, s. 165)

"Ebu Davud ile Tırmızi'nin İbni Mesut (RA) dan nakil ettiklerine göre, Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: "Onun ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık (uygun) olacaktır..."" (Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 9. baskı, s.159-160)


Hz. Mehdi’nin Gelişine ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Diğer Bazı Ayetler

"Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele." (Saff Suresi, 13)

Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

"Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir... " (Nur Suresi, 55)

"Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. " (Tevbe Suresi, 33)

"Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. "(Nasr Suresi, 1-3)

"Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz'afları) mirasçılar kıldık... " (Araf Suresi, 137)

Hz. Muhammed (SAV)'in Hadislerinde Mehdi'nin Çıkışı ve Hakimiyet Dönemi

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak ahir zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır. Bu bilgilere göre, ahir zaman iki dönemden oluşmaktadır. Bu kutlu zamanın ilk dönemi bozulmaların, dejenerasyonun, felaketlerin, çatışmaların, savaşların, yoklukların yaşanacağı bir dönemdir. Ahir zamanın ikinci dönemi ise, Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelişi ve Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışıyla birlikte, yeryüzüne barışın, huzurun, özgürlüğün hakim olduğu, bolluğun ve bereketin yaşandığı, insanların her açıdan memnun oldukları güzelliklerle dolu bir dönemdir.

Hadis-i şeriflerde ahir zamanın ne zaman ve ne şekilde başlayacağını ortaya koyan yüzlerce alamet haber verilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, Peygamberimiz (sav)'in 14 yüzyıl önce haber verdiği alametlerin birbiri ardına gerçekleşmesi, ahir zamanın ilk döneminin yaşanmaya başlandığını açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu alametlerin birbiri ardına gerçekleşmesi ile İslam alemi ümit ve sevinç dolu bir bekleyiş içine girmiştir: Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi ve Hz. Mehdi ile birlikte Deccal'in fitnesini ortadan kaldırıp İslam ahlakını tüm dünya üzerinde hakim kılmaları.

Peygamber Efendimiz (sav)'in tevatür (kuvvetli haber) derecesindeki hadisleri doğrultusunda, Hz. Mehdi'nin gelişi, bu mübarek şahsın özellikleri, fiziksel görünümü, ahlakı ve ilminin üstünlüğü, fikri mücadelesi ve tüm dünyada vesile olacağı güven ve huzur dolu dönem çeşitli kitaplarımızda detaylı olarak anlatılmıştır. Bu nedenle bu yazımızda sadece Hz. Mehdi'nin çıktığını veya çıkmak üzere olduğunu gözler önüne seren yüzlerce hadis-i şeriften, belli başlı alametlere yer verdik. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde yer alan ve İslam alimlerince aktarılan ahir zamanın alametlerinden bir kısmı şöyledir:

Hz. Mehdi'nin Çıkış Alametlerinin Arka Arkaya Meydana Gelmesi:

Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ardı ardına kopması gibi. (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü's-Sagir, 3/167)

Materyalist Felsefenin Yaygınlaşması:

Bismillah harflerinin değeri kaybettirildiği zaman Mehdi zuhur eder. (Risalet-ül huruc-ül Mehdi, s. 29)

Hadiste geçen "besmele"den kasıt, insanların din ahlakına bakış açısı ve imani durumları olabilir. Nitekim insanların imanlarının zaafa uğradığı bir dönemde Hz. Mehdi zuhur edecek ve bu akımları fikren ortadan kaldıracaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde, hadiste geçen ifade, materyalist ve Darwinist felsefenin insanlar üzerindeki etkisinin çok olacağına işaret olabilir.

Fırat'ın Suyunun Kesilmesi:

Mehdi'nin alametlerindendir: Fırat Nehri'nin durdurulması. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 39)

Ramazan Ayında Ay ve Güneş Tutulmaları:

Mehdi için 2 alamet vardır ki, bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın, ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

Kuyruklu Yıldızın Geçmesi:

Mehdi'nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. (Kıyamet Alametleri, Berzenci s.200)

Sistemlerin Değişmesi:

Zamanın inkitaa uğradığı (zamanın kesildiği) bir dönemde Mehdi denen bir şahıs gelecek...

Eski Ürdün Kralı Abdullah'ın Öldürülmesi:

Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi de, Haşimiler'den üst düzey birinin öldürülmesidir.

Iraklıların Parasının Kalmaması:

Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c. 5, s. 45 El Muttaki)

Bağdat'ın Yanarak Tahrip Olması:

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... (Risaletül Huruc ül Mehdi, cilt 3, s. 177, Kayıt 854)

Savaş ve çatışmaların mahalle aralarına kadar girmesi:

Benim görmekte olduğum helak yerlerini sizler de görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarında fitne ve felaket mahallelerini, şiddetli yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi görüyorum buyurdu. (Sahih-i Müslim, 4/2221; Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 368, no. 671)

Büyük Olayların ve Hayret Verici Şeylerin Meydana Gelmesi:

Onun (Hz. Mehdi) zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir. (Mektubat-ı Rabbani, 2/258)

Hz. Mehdi'nin Çıkışından Ümit Kesilmesi

İnsanların ümitsiz olduğu ve "Hiç Mehdi falan yokmuş" dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir... (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Fitnelerin Çoğalması:

Mehdi, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek. (Mektubat-ı Rabbani, 2-258)

Anarşi ve Tüm Dünyada İhtilaller Olması:

Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211)

Haramların Helal Sayılması:

... Bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Hz. Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi: (Allah'ı tenzih ederiz)

Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi gelmez. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27)

"İyiliği emretme, kötülükten men etme" İbadetinin Terk Edilmesi:

İyilik terk edilip emredilmediğinde, kötülük işlenip alıkonulmadığında, kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

Yaygın Katliamlar Meydana Gelmesi:

Mehdi'den önce, yaygın katliamların vuku bulacağı (gerçekleşeceği) büyük bir fitne görülecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

Sahte Peygamberlerin Çoğalması:

Her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16)

Dinin Bazı İnsanlar Tarafından Şahsi Çıkarlar İçin Kullanılması:

Alimler ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde... dini dünyalık karşılığında sattıklarında... hükmü sattıklarında... kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

Müminlerin İnançlarını Gizlemek Zorunda Kalmaları:

Bugün sizin aranızda münafıkların gizli yaşadıkları gibi bir zaman gelir ki mümin olanlar da diğerlerinin arasında gizli olarak dini hayatlarını sürdürmeye çalışırlar. (İbni Sünni; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 12)

Ekonomide Bozulma ve Sosyal Adaletsizlikler Olması:

İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işleri iyi gidecek, 97 veya 99. senede mülkleri zail olacak... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

Siyaset Adamlarında Dejenerasyon:

İslam'ın usulleri teker teker bozulacak ve halkı delalete düşürücü hükümet adamları çıkacak...

Kötü ve Güzel Ahlak Kavramlarının Yer Değiştirmesi:

Kötülerin çoğaldıkça çoğalması, yalancıların doğru kabul edilmesi kıyamet alametlerindendir.

Müslümanların Birbirleri ile Savaşmaları:

... Fikirler ayrılmadıkça, öz kardeşler dinde ihtilafa düşmedikçe kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s.142-143)

Depremlerin Çoğalması:

... Depremler çoğalmadıkça... kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 109)

Kasırgaların Artması:

Kıyametten önce on alamet görmeden o kopmayacaktır. Onuncusu, insanları denize atacak olan kasırga... (Kıyamet Alametleri, s. 288)

Salgın Hastalıkların Artması:

Veba gibi salgın hastalıklar, yani koyun (davar) kıran denilen hayvan hastalığı ki, o sizi yakalayacak... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir ZamanAlametleri, s. 417, no. 761)

Açlık ve Fakirliğin Artması:

Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak... (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, s. 440)

Zekatın Terk Edilmesi:

Zekat (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telakki ettikleri zaman. (Tirmizi, Fiten: 39, 2211)

İntihar Vakalarının Artması:

İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir ZamanAlametleri, s. 482, no. 901; Kitabü'n-Nihaye, İbn-i Kesir, 1/131)

Ömürlerin Uzaması:

Onun zamanında... ömürler uzayacaktır. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar s. 43)

Kayıtlar, ortalama yaşam süresinin içinde bulunduğumuz çağda diğer tüm dönemlerden daha fazla olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hatta 20. yüzyılın başları ile sonları arasında dahi büyük bir fark vardır. Örneğin 1995 yılında doğmuş olan bir çocuğun 1900'lerde doğmuş birisine göre ortalama 35 yıl daha uzun yaşayacağı tahmin edilmektedir.

İslam Dünyasının Aydınlık Geleceği Allah’ın İzniyle Çok Yakındır

Daha önceki yazılarımızda ve bu yazımızda yer verdiğimiz, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin geleceği dönemin alametlerinin büyük çoğunluğu gerçekleşmiştir. Allah'ın izniyle, içinde bulunduğumuz bu dönem, Deccaliyet'in yenilgiye uğradığı, inananların ve din ahlakının dünya çapında hakim olacağı esenlik dolu bir dönem olacaktır. Yüce Rabbimiz, imanın ışığı ile gerçek din ahlakını hakim kılacağını şöyle bildirmektedir:

"Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de, O, dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur."(Tevbe Suresi, 32-33)

Allah'ın bu vaadi, Allah'ın belirlediği kader içinde mutlaka gerçekleşecektir. Hz. Mehdi, sevgili Peygamberimiz (sav)'in vaat ettiği tüm hizmetlerini yerine getirecek ve Allah'ın izniyle Kuran ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bolluğuyla, bereketiyle, insanlara sağlayacağı her türlü konforuyla ve huzur dolu ortamıyla her Müslümanın ulaşmak isteyeceği bu dönem, iman eden insanlar için dünya hayatında çok üstün bir mükafattır.
(Bakara Suresi, 146) (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31) (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14) (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, s.12) (Hakim; Geleceğin Tarihi 1, s. 57) (Beyhaki, İbn-i Neccar; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 107)

1 yorum:

Adsız dedi ki...

hz ali(kv) efendimiz onun adını bana söyledi fakat kimseye söylememem için benden söz aldı diyor ve ismini söylemiyor bu durumda efendimiz manevi anlamda ismini söylüyor olmasın yani diğer bir çok rivayetler de olduğu gibi gizlilik için vs ?