Bu Blogda Ara

8 Haziran 2008 Pazar

MEHDİ DEVRİNDEKİ HAYAT: ALTINÇAĞ

MEHDİ DEVRİNDEKİ HAYAT ALTIN ÇAĞ
Mehdi'nin ve Hz. İsa'nın (a.s) önderliğinde gerçekleşecek İslam'ın dünya hakimiyeti devri yani bir başka deyişle "Altınçağ", hadislerden de anlaşıldığı üzere yarım yüzyıldan fazla sürecek ve peygamberimiz dönemine yani 'Asr-ı Saadet'e benzeyen bir devir olacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) bu dönemi cennet benzeri özelliklerle tasvir etmesi nedeniyle, İslam alimleri bu devreye "Altınçağ" ismini vermişlerdir.
İşari manada ayet meali:
6/134- Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir.
Her çeşit ürün ve mal bolluğu, emniyet ve güven, sosyal adaletin temini, refah, huzur ve saadet bu devrin belli başli özellikleridir. Hadis-i şeriflerde "silahların susacağı"nın bildirilmesi, bu devirde yeryüzünün barışla dolacağını müjdelemektedir. Teknolojik gelişme, ahirzamanın bu devresinde doruğa ulaşacak, insanlar teknolojinin bütün nimetlerinden alabildiğine faydalanacaklardır. Kişiler Altınçağ'da hayatlarından o kadar memnun olacaklar ki; hadisin ifadesine göre zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamayacaklar, bu güzelliklerden daha fazla yararlanmak için, Allah'tan ömürlerinin uzatılmasını isteyeceklerdir.
Mehdi'nin zamanında; "küçükler keşke ben büyük olsaydım, büyükler de keşke ben küçük olsaydım" diye temenni ederler.
Naim, Tavus'dan rivayet etti: Ben Mehdi'ye yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır.
Kitab-üll Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman , 17


O DEVİRDE GÖRÜLMEMİŞ BİR BOLLUK OLACAKTIR.
"...Cabir b. Abdullah'tan rivayet edilmiştir; Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki : ümmetimin sonunda bir halife gelecek, malı adetle saymayacak, avuçla avuçlayacaktır."
Sahih-i Müslim 11/351
Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiştir; Resulullah (S.A.V.) buyurdu ki: ümmetimde Mehdi vardır, "Insan ona gelecek ve 'ey Mehdi! bana da ver, bana da ver! diyecek; Mehdi de onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır.
Sünen-i Tirmizi, 4/93
Ebu Said-i Hudri'den rivayet edildiğine göre, Peygamber buyurdu ki: "ümmetim içinde el-Mehdi olacaktir."Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki, o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer, yemişini (gıda ürünlerini) verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak (vermemezlik etmeyecek)tir. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp: Ya Mehdi! Bana (mal) ver, diyecek. Mehdi de : Al , diyecektir."
Sünen-i İbni Mace 10/347 Ramuz El -Ahadis 508 (İbni Mace-Tabaranai'nin Kebiri)
Darekutni "ifrad", Tabarani "Evşad" isimli eserinde Ebu Hureyre'den tahric ettiler: "O zaman ümmetim, iyisi, kötüsü, hepsi de mislini görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara, bol yağmur gönderir. Arz nebattan bir şey saklamaz. Mal hakir olur. Bir adam kalkar şöyle der: "Ey Mehdi bana ver." O da "Al" der."
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mihdiyy-il Ahir Zaman, 16
(Mehdi'nin zamaninda) gökyüzü yağmurundan hiçbir şeyi esirgemeyecek ve cömertçe bol yağdıracak. Yeryüzü ve bitkilerinden hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemali ile bitirip ortaya çıkaracaktır. Hatta yaşayanlar (kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için) ölülerin de hayatta olmalarını temenni edeceklerdir.
Ölüm-Kiyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 437
Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri , misli asla görülmemiş şekilde, pekçok nimetlere sahip olacaktır. çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 23


BOLLUK NASIL SAĞLANABİLİR?
İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında yediyüz ölçek bulacak. Onun zamanında, insan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek.
Kıyamet Alametleri, 164 El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 24
Bu rivayetlerde de anlaşıldığı kadarıyla Mehdi zamanında teknolojinin ve bilimin sırlarının insanların hizmetine sunularak, her alanda olduğu gibi tarımda da yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, tohum ıslahı çalışmalari ve yağmur sularının barajlar, göletler yapılarak değerlendirilmesi sonucunda üretim artışına dikkat çekilmektedir.


BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DÜNYA BESİN KAYNAKLARI
Tarim bilimcilerine göre, dünyada insan besini olmaya uygun 80 bin kadar bitki türü vardir. Tarih boyunca, bunlardan üç bin kadarı yiyecek olarak kullanılmış, fakat ancak 150 tür geniş çapta yetiştirilmiştir. Günümüzde ise, tüm dünyada yalnızca 15 kadar bitki türü nüfusun yüzde 90'ini doyurmaktadir. Sadece üç tür (buğday, pirinç, mısır) dünya tahıl üretiminin üçte ikisini oluşturmaktadır. Demek ki, yeryüzünde besin olarak kullanılmaya uygun türlerin çok küçük bir bölümünden yararlanılmakta, üstelik yaygın olarak yetiştirilen tür sayısı da giderek azalmaktadır.

çöllerin yeşermesi
ölüm -Kiyamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametleri
Gelişen teknolojiyle ve suyun verimsiz çöl topraklarına ulaştırılmasıyla birlikte buralarda da normal tarım yapılır hale gelmiştir. Bütün çöllerde bu sistemler uygulandığında tüm dünyada önemli miktarda üretim artışı sağlanacaktır.


HAYAT PAHALILIğI VE DARLIK YILLARI BİTER
"Altınçağ" olarak da adlandırılan bu devirde, şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir bolluk ve bereket yaşanacağına değinmiştik. Altınçağ'dan hemen önceki devrin özelliği ise; hayat pahalılığının ve geçim sıkıntısının artması, savaşların çoğalması, halkın korku içinde olması, karışıklık ve fitnelerin yaygınlaşması, güvensizliğin hakim olmasıdır.
Mehdi çıkmadan önce Magrip'te karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.
ölüm -Kıyamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametleri,440
Işari manada ayet meali:
12/49- Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp-sağacaklar."
16/112- Allah bir şehri örnek verdi: (Halkı) Güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık ve korku elbisesini tattırdı.

MEHDİ'NİN CÖMERTLİĞİ
Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allahü Teala hazretleri, insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak. Hz. Mehdi, insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 26
Mehdi adil bir hakem olarak çıkacak, eşyayı, malı dağıtacak, fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır.
İbni Ebi Seybe, Matar'dan tahriç etti ki: ... Bir gün Matar'ın yanında ömer b. Abdülaziz'den bahsedildiğinde O şöyle cevap verdi: Bize ulaştığına göre, Mehdi öyle bir şey yapacak ki, ömer b. Abdülaziz onu yapmamıştır. Bunun ne olduğu sorulduğunda Matar şöyle cevap verdi: Birisi Mehdi'ye gelip ondan birşeyler ister ve kendisine: "Beytülmal'a gir istediğin kadar al" denir, o kişi girer ve çıkar.
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyye-il Ahir Zaman, 16
Resul-i Ekrem (s.a.v) efendimiz şöyle buyurdu: ümmetimin sonunda öyle bir devlet reisi olacak ki avuç avuç mal ve para avuçlayacak ve bu malı adet olarak hata edip saymayacaktır.
ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 433 Mehdi insanlara malı ve eşyayı dağıtırken, saymadan bol bol verecektir.
El-Kavlu Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 24
İşari manada ayet meali
38/39- "İşte bu, bizim verğimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesaba vurmaksızın, ver ya da tut."

TEKNOLOJİDE BÜYÜK İLERLEMELER GÖRÜLECEK
Gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte gittikçe hızlanan ve kolaylaşan iletişim ve ulaşım sayesinde, bir zamanların uçsuz bucaksız dünyası küçülerek, adeta cepte taşınan küçük mikrobilgisayarlarla özdeşleşir oldu.
Bugün bilimadamlari yeni bir yüzyıla, 2000 senesiyle başlayan 21. asra hazırlanıyor, ve 2000 senesiyle beraber dünyayi saracak olan telekominikasyon ağını yaşamı nasıl rahat bir hale sokacağını tartışıyor, yeni buluşlar için çalışıyorlar.


MEHDİ DEVRİNDE ADALET
Ali (r.a)dan, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış ta olsa Allah (c.c.) benim ehli beytimden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak.
Sünen-i Ebu Davud, 5/92
Ebu Said el-Hudri'den, Resulullah (s.a.v.) buyurduki: Mehdi bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur.
Süneni-i Ebu Davut, 5/93
İmam Mehdi'nin zamanında yeryüzünde emniyet olup herkes onun adaletiyle dünyanın zevkini tadinca zaman kısalır. çünkü insanlar uzun olsa bile zevkle geçen günlerini kısa sayar , sıkıntılı geçen günlerini de uzun sayar.
Ölüm -Kiyamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametleri
Yeryüzü, zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır.
Abdullah Mesud'un rivayetinde Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Bu (Emir) de insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurduklari gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
Sünen-i İbn-i Mace, 10/348
Resulullah (s.a.) efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyurdu: Allah-ü Taala, ehl-i beytimden birini çıkarmadıkça, dünya çökmeyecektir. Daha önce zulüm ve adaletsizlik dolduğu gibi, onun gelmeşi ile dünya adalet ve hakların yerini bulması ile dolar.
Mektubat-i Rabbani, 1/251
Malı, eşit bir şekilde insanlara dağıtacaktır. Onun adaleti her yeri kaplayacak. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır.
Hz.Mehdi'nin zamanında, adalet o kadar bol olacak ki, zorla alınan her mal sahibine geri verildiği gibi, bir insanın başkasına ait olup da, dişinde kalmış birşey bile sahibine iade edilecektir.

Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın, rahatlıkla, hacca gidecektir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 23

4/58- "şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor."
7/181- Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten ve onunla adaleti kılan (uygulayan) bir ümmet vardır.

Hiç yorum yok: