Bu Blogda Ara

12 Haziran 2009 Cuma

ESMAÜL HÜSNA'NIN TECELLİ SIRLARI


ESMA-YI HÜSNANIN SIRLAR BAHÇESİNDEN...

Bu çalışmamızda esma-yı hüsnaları konu aldık. Esma-yı hüsnalardan nasıl yararlanılması gerektiği üzerinde durduk. Sufizm yolunda seyr-i süluk edenlerin neden amaçlarına ulaşamadıklarını irdeledik. Sufizm yolunda bulunanlardan çoğunun elli altmış yıl sonra bile amaçlarına ulaşamadıkları bir gerçektir. Kimileri da çıktığı yolculuğu bitirmeden düşüvermiştir toprağa.Bu durum, esmayı fıtrata amaca uygun çalışmamaktan başkaca ne olabilir ki? Sufilerin kimileri "kelime-yi tevhit, Allah esması, selavat ve istiğfarla" bütün yolları katedeceklerini sanmışlar.Oysa durum hiç de öyle değildir. Seyr-i süluk esnasında "Hayy, Hu, Hakk,Kahhar" gibi esmaları çalışmak da söz konusudur. Ayette, hadiste, evliya beyanında diğer esmaları çalışmaya bir yasak olmamasına karşın; başka başka esmalarla zikretmeyi tarikat adabı dışında bir muamele olarak görmüşlerdir. Adeta Allah'ın esmasına yasak koymuşlardır. Oysa ayette ister Allah'a isterse Rahmana dua edin denilerek kullara bütün esmaların istifadeye açık olduğu müjdelenmiştir. Efendimiz esmaları sayanların cennete gideceklerini müjdelemiştir. İnsanın istekleri, ihtiyaçları sınırsızdır. Allahın kuvvet ve kudreti de öyle.

Allah'ın esmaları renk renk olan lazer ışınlarına benzer. Kulun muratları bu ışınlarla buluşma neticesinde dönüşür açığa çıkar. Allah'tan sevgi isteyen bu amaçta olan birininin "Kahhar" esmasının ışınıyla tecellilenmesinin hiçbir yararı ve mantığı yoktur. Sadece sevap alır bu esmayı çalışan. Hepsi bu... Bir de Kahhar esmasının tecelli nimetlerini.. İnsan, bilmediği şeyin düşmanıdır. Çoğu insan esmaların ruhanisi olduğunu bilmez. Bunlarla irtibata da iyi gözle bakmaz. Oysa durum hiç de öyle değildir. Esmanın ruhanilerini çağırmak onlardan yararlanmak sünnet dairesinde kalanlara açık bırakılmıştır. Oysa kimi sufiler bunu medyumluk ya da cindarlık olarak yaftalama yolunu seçmişlerdir. Esmaya müvekkel melekler vardır. Hem de ordular halinde... Bir insanın ihlas dairesinde kalıp esma-yı hüsnanın ruhanileriyle buluşması utanılacak değil; aksine çok çok onur duyulacak bir iştir. Esmaların ruhanilerini çağırı dualarını tertip eden evliyalar bu sırları ifşa etmişlerdir. Nereden bakılırsa bakılsın esma-yı hüsnalarda çok büyük sırlar var. Malesef, esma-yı hüsna üzerine yazılan çoğu bilgiler özendirici olmaktan ve bilimsellikten oldukça uzaktır. Bu da insanları esma-yı hüsnalardan uzaklaştırmıştır; onları zikretmekten uzaklaştırmıştır.

Bu araştırma; yaratılış amaçlarına uygun esmayı bulup çalışmaları, Allahın esmalarını sevip zikretmeleri için kardeşlerimize bir armağandır. Kardeşlerimiz dairesi ise hem çok özel hem de çok geneldir. Her esma-yı hüsna lazer ışını gibi bir ışına sahiptir. Bu ışından, o esmayı doğru çalışarak yararlanabiliriz. Esmadan gelen ışınla yollar aşılır, sırlar açığa çıkar amaçlara ulaşılır. Bu amaçla araştırmamızda esma-yı hüsnasındaki hikmetleri elimizden geldikçe açıklayıp istifadeye sunduk. Başarı ve hidayet Allah'tandır...

Dr. Ferhat ÖZDEMİR

HAFTANIN GÜNLERİNE BAKAN VAZİFELİ RUHANİLER VAR...

Sufizm yolunun havassına mazhar kimi evliyalar vardır: Ahmed Ziyaüddin Gümüşanevi, Muyyiddin İbn-i Arabi, İmam Ahmet Bin Ali El-Buni Hazretleri, İmam Yafii gibi... Bunlar, haftanın günlerine bakan ruhanilerin varlığına işaret etmişler, onların çağrı dualarını ve sırlarını açıklamışlardır. İmam Yafii Hazretleri yedi günün ruhani vazifelilerinin adlarını o günün esmasını ve harfini vererek büyük sırra dikkat çeker. Bu yedi harften herbiri haftanın bir gününe denktir. Pazartesinin harfi "şın" dır. O günün esma-yı hüsnası "Şakir" adıdır. Pazartesinin ruhani vazifelisinin adı "Cebrail Aleyhisselam"dır.Salı gününün harfi "ze"dir. Esma-yı hüsnası "Zekiyyu"dur. Ruhanisinin adı "Semsemail Aleyhisselam"dır. Çarşambanın harfi "zı"dır. Esması "Zahir"dir. Ruhanisi "Mikail Aleyhisselam"dır. Perşembe gününün harfi "se"dir. Esması "Sabit"tir. Ruhanisi "Sarfiyail Aleyhisselam"dır. Cuma gününün harfi "cim"dir. Esması "Cebbar"dır. Ruhanisi "Anyail Aleyhisselam"dır. Cumartesinin harfi "fe"dir. Esması "Fatır"dır. Diğer günlerdeki butün ruhaniler bu güne tasarruf ederler, özel bir ruhani adı yoktur. Pazar gününün harfi "hı"dır. Bu günün özel bir duası vardır. Ruhanisi "Rukıyail Aleyhisselam"dır. Haftanın yedi günü için öngörülen harflerin yedi adet olması, bu harflerin Fatiha Süresinde geçmemesi ism-i azamın yedi sayısının sırrını kapsaması ve belirtilen yedi harfin tamamının En,am Suresinde geçmesi oldukça düşündürücüdür...

ESMA-YI HÜSNAYI ÇALIŞMA YOLLARI...

Esma-yı hüsnayı çalışmanın çok değişik yolları vardır. En büyük sır da esma-yı hüsnanın ebcet sayısınca anılmasındadır. Bir başka yol da esma-yı hüsnanın ebced sayı değerini kendisiyle çarpıp çıkan sonuç kadar onu anmaktır; bu durum ism-i azam gibi bir şeydir ve bunda çok büyük bir sır vardır. Asıl sır buradadır. Sözgelimi "Allah" esmasının ebcetsel sayı değeri altmış altıdır. Altmış altıyı kendisiyle çarparsak dört bin üçyüz elli altı rakamına ulaşırız. İşte Allah esmasını bu sayı kadar anmakta çok azemetli sırlar vardır. Bu sayıların esma-yı hüsnaya müvekkel olan ruhaniyi yaklaştırma gibi esrarları vardır.

Sufizm yollarına biat eden müritler özellikle mürşitlerin önerdiği virtleri yaparak seyr-i süluk ederler. Dilerlerse hoşlarına giden herhangi bir esmayı şefaatçi ve vasıta kılarak amaçları için çalışabilirler. Sufizm yoluna biat eden kimseler esma-yı hüsnadan dilediklerini çalışmaya ruhsatlı sayılırlar; çünkü onlar esma yoluna bağlanmış has bir zümredirler. Esma-yı hüsna çalışılırken abdestli olunmalıdır. İlk önce gözler kapatılmalı yavaş yavaş vucut gevşetilerek yoğunlaşılmalıdır. Tamamen düşüncelerden arınıp kendini yok olmuş bilerek hatta evreni de yok bilerek çalışılan esma seri bir şekilde okuyanları amaçlarına ulaştırır. Esma, güneşe benzeyen bir nur gibi düşünülüp o ışık altında kalındığı fikredilerek çalışılmalıdır. Yoğunlaşmayı başaranlar korkunç bir zafer kazanırlar. Esmaların bütün yararlarına çok seri bir şekilde ulaşırlar. Esmaları böyle çalışmak gerekir. Gaflet ve vesvese içinde yapılan zikrin sevaptan başka bir yararı yoktur.

Her esma ebcetsel sayı değeriyle şifrelenmiştir. Bu sayılarda mucize sırlar vardır. Ebcetsel sayı değeriyle verilen herhangi bir esmayı, tekrar aynı sayıyla çarpıp çıkan sayı değerince eksik fazla olmadan anmakta, söylemede ism-i azam sırları vardır.Bu sayı bereketiyle ruhani alemlerin kapıları açılır ve esmanın sırları ortaya çıkar. Nasıl ki bir anahtarın küçük bir dişlisi olmadan kapılar açılmıyorsa bunun gibi esmayı belli bir sayı düzeninde çalışmamak da aynı sonucu doğurur. Yıllar geçse de hiçbir sır açığa çıkmaz. Her esma sayısal bir mucizedir, gayp kapılarının kildidir. Kapalı kapıların açılması için de esmanın ebcetsel sayısal değer çok önemlidir

ESMA-YI HÜSNALARI ÇALIŞMA ZAMAN DİLİMİ...

Esma-yı hüsnayı hangi amaç için çalıştığımıza bağlı olarak zamansal sınır da değişir. Sözgelimi Sufizm yoluna bağlı biriyseniz mürşidinizin size tarif ettiği dersi ölene kadar yapmalısınız. Ama özel amaçlar içinse, sevgi, ilim, rızk, başarı, hastalık, sihir, düşmanlıklar, rüya, yakaza ve benzeri 7,14,21,40 günle 150 gün arasında bu çalışmalar değişebilir. Yani yedi günle altı aylık zaman dilimi arasında bu esmalar zikredilebilir. Bu çalışma amaca ulaşıncaya kadar da sürdürülür... En etkilisi de esma-yı ilahinin ebcetsel sayı değeriyle esmayı zikretmektir. Sözgelimi "Hayy" esmasının ebcetsel sayı değeri 18'dir. Bu esmayla özel bir dua planlanıyorsa 18 gün buna devam etmelidir. Yine "Ya Basıt" esmasının ebcetsel sayı değeri 72'dir. Yetmiş iki gün boyunca bu sayıda esmayı anmak ruhu sevinçlere boğar. Sırlar açığa çıkar. Böyle bir usul de vardır. İnsanlar, birbakıma esmanın ışınlarına aşık olarak yaratılmışlardır. Bir insan hangi esmaya aşık oluyorsa, ona büyüleniyorsa kalbinde onun sıcaklığından esin varsa o esmayı seçmelidir. Dilerse bir halife bunun tersini söylesin... Bunda büyük bir bereket ve sır vardır. Kalbin sevmediği, aşık olmadığı esma yol aldırmaz sadece sevap getirir... Ya aşık olunan esmalar öyle mi? Onlar ruhumuzu aşkla ışınlayacak bir nurdur.

Ruh, esmanın aşkıyla, ondan aldığı ışınla büyür ve gelişir. Ruh gereksinim duyduğu esmaları çok iyi tanır. Ona karşı gizliden bir aşk yönelimi sergiler. Ruhun sevgilisi ve aşkı olan esmayı; ledüne sahip olan kimi veliler bilip söyleyebilirler. Bu çoğunlukla olası olmadığına göre en doğrusu Allah'a yakarıp dua ederek kendine yararlı olacak ve mürşitlik edecek esma-yı hüsnayı Ondan istemektir. Bir hafta kadar samimi kalple dua edildiğinde Allah'ın esma-yı hüsnaları sırasıyla yavaş yavaş okunmaya başlanır.

Ruh, kimi esmalar okunurken aşktan çıldırır, onu ister... İşte o esma mühim bir mürşit olabilir ve çalışan hakkında ism-i azam hükmüne geçebilir. Gelinen konaklara göre de bu esma aşkı zaman içinde başka başka esmalara kayabilir. Bu da çok doğal sayılmalıdır. Bir sufinin "Rahman" esmasına aşıkken bir zaman sonra "Fettah"a aşık olması bereketli bir şeydir... Esmaları sevmede ruhun gereksinimi, ilahi esin yelleri, yaratılış sırrı çok önemlidir. Esma çalışmadan yana hiç kimse bir esmayı çalışmaya karşı sık boğaz edilmemelidir. Severek yapılan her şey güzeldir...

ESMA-YI HÜSNANIN EBCETSEL DEĞERLERİ ve SIRLARI...

Esmaların ebcetsel değeri oldukça önemlidir. Dua ve virt ufkunda esma çekileceği zaman ilahi sırları kapsayan sayılara çok dikkat edilmelidir.

Esmanın ebcetsel sayı değerinden sonra “/” -bölü.slash- imiyle verilen rakamlar o esmanın ism-i azam sırrını açığa çıkaran sayılar olup oldukça önemlidir, bu sayılarda aklın kavrayamayacağı sırlar vardır.

Esmanın ism-i azam sırrını açığa çıkaran sayılar bir topluluğa paylaştırılarak virt halinde yapılabilir. Sohbet için bir araya gelen topluluklar herhangi bir esmayı ism-i azam sırrını kapsayan ebcetsel sayıyla anıp dua etseler olağanüstü sırlar açığa çıkar.

Sözgelimi Rahman esmasının ism-i azam tecellisini ortaya çıkaran sayı 88.804'tür, bu sayı hatme katılanlara taksim edilip paylaştırılsa ve hatim bitiminde bu esma şefaatçi ve vasıta kılınarak dua edilse tecelli sırları zuhur eder.

ESMA-YI HÜSNA...

Esma-yı hüsna Yaratıcının zatını ve sıfatlarını belirten çeşitli kutsi kelimelerdir. Kutsal kaynaklarda geçen esmaların toplamı doksan dokuzdur. Bu adların dışında da Allah'ın binbir adı olduğunu söyleyen keşif ehli evliyalar olmuş. Esma-yı hüsna Allah'ın vahiy ve ilham yoluyla nebilere ve has zümrelere bildirdiği zat ve sıfat adları olarak da görülebilir.

ESMA-YI HÜSNALARIN VAZİFELİ RUHANİLERİ VAR...

Esma-yı hüsnanın Allah tarafından"görevlendirilimiş" ruhanileri var. Bunlar cinniler, melekler taifesinden de olabilmektedir. Esma-yı hüsnadan herhangi biriyle yoğun olarak Allahı zikredenlere o esmanın görevlileri olan ruhaniler yardıma gelirler. Bunlar cinniler, melekler taifesinden de olabilirler. Hiçbir esma-yı hüsna yok ki onun görevli ruhanileri olmamış olsun. Bu Kuran-ı Kerim ayetleri ve süreleri için de geçerlidir.

RUHANİLER ESMA-YI HÜSNALARLA DÖNÜŞÜRLER...

Ruhaniler esma-yı hüsnanın sırrına mazhardırlar. Kendi yaşam kanunlarında Allah'ın dilediği sınırlar çerçevesine çıkmadan değişip dönüşebilmeye ruhanilerin selahiyetleri var. Kendi hayat kanunlarının dışına çıkmak için kullandıkları çeşitli kelimelerle şekilden şekile girebilirler. Bunun için de çok ağır bir bedel öderler. Değişip dönüşümün kanun dairesini zorladıklarında bu onların sonu olur. İnsan, kuş, kelebek, böcek, yılan, örümcek, kedi, keçi vb. hayvanların şekline girebilirler. Genellikle hiç beyazı olmayan kedi ve köpek; şeytani cinnilerin görselliği, tecellisi olarak kabul edilir.

RUHANİLER ELDE EDİLEBİLİR...

Sufizm yolundaki velilerin, evliyaların emrinde bulunan ruhaniler vardır. Allah, ihlasla kendini anan sufilerden çoğuna armağan olarak ruhaniler verir. Kimileri bunların farkında olur kimileri olmaz. Ruhanilerden birini elde edenler sonsuz sevinç içinde kalırlar. Elde edilen ruhaniler dünya ve ahirette yardımcı olurlar. Kur'anda ve esma-yı hüsnanın sır bahçelerinde onları elde etme, onlardan yararlanma yolu açık bırakılmış. Esma-yı hüsnalardan usulünce yararlanırsa ruhanilerle iç içe olunabilinir. Hatta onlar istihbaratta, tıpta, iletişimde ve benzeri sahalarda kullanılabilir.

BİAT ALMADAN, İZİNSİZCE ESMAYLA RİYAZET YAPMAK TEHLİKELİDİR...

Sufizm okullarından selahiyetli bir gavsın ya da insan-ı kamilin elinden biat almadan esma-yı hüsnayı çalışanlar kendi başlarına riyazet yapıp ruhani alemleri fethi amaçlayanlar cinni şeytanların ağına düşerler. Onlara yem olurlar. Sufizm yoluna girerek biat almayanlara esma-yı hüsnanın ruhanileri de asla gelmez. O yollara girmeden velayet elde etmek tehlikeli sonuçlar doğurur. Biatsız esma-yı hüsna çalışanların, kendi başlarına riyazetler yapanların çoğu ya yoldan saparlar ya da cine şeytana maskara olan zavallı birer medyum olurlar. Esma-yı hüsnayla rizazet yapmak için selahiyetli birinden icazet almak gerekir, aksi halde çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.

ESMA FITRATA, AMACA UYGUN OLMALIDIR...

Her insan esmaya mazhar yaratılmıştır. Nasil ki parmak izleri ve yüz ayrı ayrıysa aynen öyle de her insanın yaratılışında esma faklılığı vardır. Kimi Rahman, kimi Vedüd, kimi Muhyi ,kimi de Celil fıtratlıdır. İnsanların anlaşmazlıklarının temelinde de esma farklılığı vardır. Çalışılan esma amaca uygun olmayınca beklenen yararlara ulaşılmaz. Sözgelimi bir insan düşünün vesvese onun kaderi olmuş adeta... Hergün vesveseden ölüyor. Bu insan, "Ya Rauf" çalışırsa ne olur? Amacına ulaşmamış olur. Çünkü Rauf esmasının vesveseyi izaleye dahli yoktur.

Esma-yı hüsnanın her biri ayrı ayrı tecelliye sahiptir. Bir tecelli diğerine karışmaz. Vesveseden helak olanların çalışması gerekli olan esma "Ya Kuddüs" dür. Çünkü bu esma vesveseyi yakıp yok eden her türlü kiri pası temizleyen bir tecelliye sahiptir. Yine bir insan düşünün nereye gitse ne yapsa hep hakarete maruz kalmaktadır. Evde, sokakta, işte hep aşağılanmaktadır. Bu insan "Ya Hayy" çalışmaya başlarsa ne olur? Amacına uygun bir esma seçmiş olmaz. Yine, her yerde horlanıp durur. Oysa böyle biri "Ya Aziz" esmasını çalışsa bunu da ebcetsel sayı çarpımıyla yapsa kırk gün geçmeden izzetli, el üzerinde tutulan biri haline gelir. Bu, doğru çektiği esmanın tecellisi neticesinde açığa çıkan bir şeydir. Sufilerin seyr-i sülukta başarısız olmalarının temelinde de fıtratlarına uygun esmayı çalışmamaları yatar. Sözgelimi bir sufinin yaratılış fıtratı; atak, girişimci, tuttuğunu koparan dışa dönük olsun. Bu sufi "Ya Halim" çalışırsa fıtratına aykırı bir esma seçmiş olur. Bu sufi "Ya Seri'u" çekse seri bir şekilde yol alır. Hayret edilecek sonuçlar ortaya çıkar. Her gıda her insana yaramadığı gibi, her esma da herkese yaramaz. Esmaların hepsi şifalı ilaçlara benzerler. Ama insan kendi hastalığına uygun ilaç alıp doğru esmayı çekebilmelidir... Aksi halde beklenen yararlara ulaşılamaz.

Eğer sizin düşmanlarınız çoksa ,her gün birileri size sataşıp duruyorsa yüz milyon defa "Ya Rezzak" çekseniz ne olur? Hiçbir şey... Çünkü bu esma, düşmanlara karşı bir tecelli açığa çıkarmaz. Sadece helal rızk getirir, hepsi bu... Ama "Ya Muntakim" diye zikrederseniz daha bir kaç hafta geçmeden düşmanlarınızın herbiri müthiş bir felakete düşüp sille yer. Bunu da "Muntakim" esmasının tecellisi yapar. İnsan ihtiyaç sahibidir ve hastadır. Esmaların hepsi de birer şifalı ilaçtır. Bir insan gereksinimine göre değişik değişik esmalar çalışabilir. Özellikle Sufizm yollarına biat edenler özgüven içinde diledikleri esmaları çalışabilirler. Bu, onlara verilmiş birer icazettir, ruhsattır. Bunu, çok iyi anlamak lazım... Hiçbir insan yok ki Kur'anda kendine bakan bir süre ayet olmasın; hiçbir insan yok ki esma-yı hüsnadan kendine bakan bir esma olmasın... Bir insan kendi yaratılış fıtratına uygun düşen esmayla çalışmazsa yıllar geçse de hiçbir ilerleme sağlayamaz. Kul samimi olursa Allah bunu gönlüne ilham eder... Kalbi dinlemek kadar güzel bir şey yoktur. Kalp Allahı yansıtan bir ayna... Kalp ilahi sırra açılan bir pencere...

ESMANIN RUHANİLERİYLE BULUŞMAK...

Her esmanın "huddam" denilen ruhanileri "vazifelileri vardır. Bunlar bir esmanın ebcetsel sayı değeri kadardırlar. Sözgelimi "Azim" esmasının ebcetsel sayı değeri 1020'dir. İşte bu esmaya vaziyet eden bin yirmi adet azametli ruhani vardır. Bin yirmi meleğin emrinde de bin yirmi ruhani ya da cinni vardır. Ruhanilerden, cinnilerden, meleklerden oluşan bu görevliler esmanın tecellisine uygun bir esinle zikredene yardımcı olurlar. Zikreden esmaya aşıksa ve bunu aşkla yapıyorsa özellikle ebcetsel sayı değerine dikkat ediyorsa esmanın ruhanileri gelmeye başlarlar. Gece boyunca onunla irtibata girmeye çalışırlar. Ruhuna vücuduna evine bakışına sesine sinerler. Bu Sufizm yoluna biat etmenin özel bir kazanımıdır. Biat etmeyenler için bu ledün nimetleri kapalıdır.

Sufizm yolu dışında kalanların huddamlarla görüştüklerini sanmaları sadece bir yanılgıdır. Onlar cinni şeytanların oyuncağı olurlar. Bütün medyumlar da öyledirler. Tarikat sahasına biat edenler Allah tarafından korunma altında olurlar. Elde ettikleri de o dairenin ledünni bereket sırları olur. Bütün esmalar Allah'ın rızası, amaçlar, vesile ve vasıta kılınmak için yapılmalıdır. Her şeyin başı ihlastır. Allah'a, bir esmada aşık olana bütün ruhaniler de aşık olur. O dilemese de Allah kendini anan kulunu dilediğine sevdirir. Esma bitikten sonra "Yüce Allahım bu esmanın ruhanilerini bana musahhar kıl ve işlerime yardımcı ver." diye dua edene Allah tehlikesiz bir şekilde ruhanileri yollar. Ona yardımcı olmak için akın akın gelirler. Bu ise dehşet bir lütuftur. Bir sufunin o sahayı merak etmemesi Allah'ın açtığı böyle bir kapıyı yok sayması sadece cehalettendir. İnsan sünnet ve kuran dairesinde kalıp Allah'ın verdiği her türlü nimetten yararlanmalıdır. Bunu yaparken de yalnızca Allah'a dayanmalı ona yönelmelidir. Allah ruhanilerle bir sufiyi buluşturmuşsa bu çok özel bir sır olarak kalmalıdır. Aksi halde sırrı söylemek kimi zaman o sırrı bir daha görmemeye neden olabilir. Bu da acı olarak yeterli olan bir şeydir.

Sufilerin çoğu ruhani daireye sırt döndükleri için elli atmış yıl sonra bile yerlerinde sayıp kalmışlardır. Allah'ın özel olarak her esmaya atadığı ruhaniler kimi cahil ve softa müritlerce iyi gözle görülmemektedir. Onlardan uzak kaldıkları için de yerlerinde sayıp durmaktadırlar. Öyleyse esmaların ruhanileriyle buluşmak onları yardımcı olarak istemek için dua etmeli Allah'a yakarmalıyız. O dünyanın nimetleriyle Allah bizi buluşturmuşsa bunu örtüp gizlemeli sinemizde ötelere götürebilmeliyiz... Kim ki hak bir tarikata intisap etmemiştir, hak bir mürşidin elinden biat almamıştır, onun esmaların ruhanileriyle buluşması yardımlaşması sadece bir zan ve hayaldir. O kapı kapalıdır. Esmaların ruhanileriyle buluştuğunu sananlar da cinni şeytanların maskarası, kuklası olan zavallılardır... Ruhanilerle buluşmak için İmam Ali Hazretleri Celcelütiyesinde Allaha yakarır... Emrine ruhani ifritler vermesini diler... Aynı dilek Nakşibendi tarikatının kurucusu İmam Bahaüddin Nakşibent hazretlerinin Evrad-ı Bahaiyye Azimetinde açıkça görülebilir. İmam Ahmet Buni,İmam Yafii, Seyyit Emir Sultan gibi binlerce evliya bu sırları içeren ledünni bilgiler aktarmışlardır. Yani ruhu ergin olana, bu yollar, Allah'tan esmanın ruhanilerini kendine musahhar edilip yardımcı verilmesini dilemek, ism-i azam sırlarındandır.

DUA İÇİN UYGUN ESMALAR SEÇİLMELİDİR

Dua bir müminin kulluk borcudur ve onun sonsuz gücüdür. Dua her şeyin sahibi olan Allah'ı hatırlama ona yakarmadır. Dua inanarak yapılırsa kaderi bozar. En tehlikeli hastalıklar bile inanarak yapılan duayla yok olup gider. Duada çok büyük sırlar var. Dua için başta bir miktar estağfurullah çekilmeli (70), sonra da efendimize salatu selam getirilmeli (11), ardından neye ihtiyacımız varsa o esma ya da esmalar seçilmelidir. Sonra da esmanın ebcetsel sayı toplamınca lailahe illallah demeli, esmayı çekerek Allah'a yakarmalıdır. Dua için uygun esma bulunursa seri bir şekilde sonuç alınır. Esma ve dua bitince yine bir miktar istiğfar çekilir, bir miktar selatu selam söylenir. Ardından fakire bir miktar sadaka verilir. Sözgelimi vesveseyle helak olan biri yetmiş istiğfar, on bir selavattan sonra Kuddüs esmasını ebcetsel sayı değerince 170 defa "Lailaheillallahul Kuddus" çekip vesveseyi Allah'tan yok etmesini dileyip" buna kırk gün kadar devam etmelidir. Vesvesenin nasıl söndüğüne tanık olunacaktır. Hasta olan biri yine başta 70 istigfar, 11 selavat çekip niyet ederek 422 defa "lailahe illallahul Şafi" virdini kırk gün çekip Allah'a yakarırsa şifa bulacağı vesileler önüne çıkar.

DUA ve ESMA YOĞUNLAŞILARAK YAPILINCA ETKİLİ OLUR...

Dua ya da tarikat virtleri inanarak, yoğunlaşılarak yapılmadığı zaman beklenen yararlar ortaya çıkmaz. Dua edecek olan kişi haram lokma yememeli, gıybet etmemeli ya da dinlememelidir. Bu arada dinde icat edilen bidat muamelelere girmemeli, buna taraftar olmamalıdır. Şans oyunlarından, faizden, kalp kırmaktan uzak durmalıdır. Dua zamanı için yatsı sonrası ya da sabah namazı farzıyla sünneti arası kırk gün aksatılmadan duaya devam edilmelidir. Dua edecek kişi ilk önce temiz bir elbise giymeli abdestli olarak kıbleye karşı oturmalı birinci aşamada gözler kapalı bir şekilde kalbinde dünyaya ait ne varsa ondan uzaklaşılmalıdır. İkinci aşamada kendisini ölmüş bilip toprağın altında mahvolmuş, şanı şöhreti gitmiş şekilde düşünmelidir, buna da beş dakika devam edilmelidir. Sonra Allah'ın nurunu tecellisini sağanak sağanak yağan bir yağmur gibi düşünüp kendini de o yağmur altında ıslanıyor diyerek fikrederek yetmiş istiğfar, on bir selavat söylenip niyet edilerek "Lailahe illallah" zikriyle ihtiyaç duyulan dua esması ebcetsel sayı değerince söylenip bu isimler şefaatçi ve vasıta kılarak dua edilirse daha yedi gün geçmeden güzel sonuçlar ortaya çıkar. Bu muameleye kırk gün kadar devam edilmelidir. Dileyen vekaleten birine de dua ettirebilir. Duanın sonunda bir miktar sadaka fakire verilmeli ve sabra çekilerek dua sonucu beklenmelidir. Allah duayı üç türlü kabul eder: Ya isteneni verir. Ya isteneni vermez daha hayırlısını verir. Ya da duayı ahiret hesabına kabul eder. Gerekirse bu muamele tekrarlanır, duada ısrarlı olmak gerekir. Allah duaya mutlaka icabet eder. Tarikatlardaki sufilerin yıllar içinde ilerleme göstermeden aynı yerde kaldıklarına sıklıkla tanık olunur. Kimi tarikat ehlinin yıllar sonra bile başladığı yerde kalması virtleri yukarıda belirtilen şekilde yapmamayla ilgilidir. İnanarak yoğunlaşarak yapılan dua ism-i azam sırrını açığa çıkarmada oldukça etkilidir. Tarikat ehili bir sufi yoğunlaşabildiği ölçüde yol alır. Yoğunlaşmak öte alemle irtibata geçmenin anahtarıdır. Ötelerle irtibata geçenlere fetih ve sır kapıları açılır. Aksi halde hiçbir ilerleme kaydedilmez. İsterse yetmiş yıl geçsin, her gün de yirmi bin esma çekilsin... Değişen hiçbir şey olmaz. Sadece virdin sevabı alınır hepsi bu... Yetmiş yıl önce nereden başlanmışsa yetmiş yıl sonra da aynı yerde kalınır. Bu durum Kur'an okunurken, namaz kılarken de geçerli olan bir muameledir. Velayet ya da dua kabulü çekilen esmanın tecellisinin açığa çıkması sırrıyla ilgilidir, bunun için de inançla yoğunlaşıp virtleri yapmak şarttır.

28 yorum:

Adsız dedi ki...

ben sevdiğimin yani eski erkek arkadaşımın dönmesi için ya vedüd okuyrum.günde kaçtane okumalıyım.yardımcı olurmusunuz.

pegasus13 dedi ki...

havas işi detaylı konulardır..ilim gerektirir işin ehli değilim..fakat sadece vedud diye değil de ya camiulkaviyyülvedud şeklinde okursan daha güzel olur..günde 250 defa..

Adsız dedi ki...

ADSIZ KİŞİ BENDE SENİN DERDİNE DÜŞMÜŞÜM bir mahsuru yoksa other-human@hotmail.com dan bana ulaş bulduğumuz bilgileri paylaşalım.

Adsız dedi ki...

Mukaddim daha yerinde olur.

Adsız dedi ki...

ben rızık ıcın hangı duayı okumakıyım bıde oglumun derslerınde basarılı olması ıcın ne duası yapmalıyım yardımınnız ıcın tsk allah razı olsun lutfen yardım edın

pegasus13 dedi ki...

öncelikle oğlunuz mümkünse kendisi peygamber efendimizden miras olan şu güzel duayı yapabilir.ALLAHÜMMERZUKNİ FEHMEN NEBİYYİNE,VE HIFZAL MÜRSELİNE,VE MELAİKETİL MUKARRABİN,AMİN YA RABBEL ALEMİN.( ALLAH 'IM BANA NEBİLERİN FEHMİNİ,KAVRAYIŞ GÜCÜNÜ,MÜRSELLERİN VE SANA YAKIN OLAN MUKARREB MELEKLERİN HAFIZA GÜCÜNÜ VER.DUAMI KABUL BUYUR,EY ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH'IM.)ESMADAN ALİM İSMİ VE HAFİZ İSMİ ZİKREDİLEBİLİR,İAMA kurandan ayet yokmu dersen,en güzeli TA'HA SURESİ 114. AYET YETER: RABBİ ZİDNİ İLMEN...EY RABBİM ARTTIR BENİ İLİMCE.....RIZK İ.ÇİN REZZAK ,MUKİT GİBİ ESMALAR ÇALIŞILABİLİR.

Adsız dedi ki...

selamun aleykum
ben bı konuda yardıma ıhtıyacım var. maddi anlamda zengın olmak için ne okumalıyım? bide satılması gereken bı arsamız var onun satılması acil satılması ıcın de ne okumalıyım? cevap verırsenız cok sevınırım.
şimdiden Rabbim razı olsun.

pegasus13 dedi ki...

ALEYKÜM SELAM..ALLAHÜMME YA GANİYYÜ diye zikredebilirsiniz. günde 1060 defa..ya seriul vehhab okunabilir...

Adsız dedi ki...

selamün aleyküm.bi işimin olması için ya rafiu 351 , ya latif 129ismini çekiyorum.Fakat yazılan konuda,başına lailahe illahallah eklenmesi tavsiye ediliyor.aklımı karıştıran şifa için çekilen ''la ilahe illallahul şafi ''..Şimdi bende bu tevhidi esmaya bu şekildemi ekleyeceğim yoksa sadece la ilahe illallah ya rafiu diyerekmi,devam edeceğim..her iki esmayıda nasıl okumam gerektiği konusunda yardımederseniz çok sevinirim.

Adsız dedi ki...

BÜTÜN İŞLERİMDE SIKINTI,DERT GELİP BENİ BULUYOR,RIZIK KONUSUNDA BÜTÜN YOLLARIM KAPALI,KENDİ KENDİME ZARARI OLAN SESSİZ KİŞİLİĞE SAHİP BİRİYİM.HANGİ ESMAYI NE KADAR NE ZAMANA KADAR ÇEKMELİYİM

pegasus13 dedi ki...

ya basit ve ya fettah sıkıntıların açılması için okunabilir..ganiyyul mukit kapalı rızk için okunabilir... diğer arkadaşım kelime i tevhid şart olmasada tek esmalarda tesirini çabuk görme açısından okunması güzeldir...ALLAHÜMME YA RAFİU YA LATİF diyede okuyabilirsiniz ..sasdece ya latifurrafiu diyede zikredilebilir.kelimei tevhidde ise LA İLAHE İLLALLAHULLATİFURRAFİU ...LUTUF VE KEREMİYLE KULLARINA İHSAN EDİP DERECELERİ VE MEVKİLERİ YÜKSELTEN ALLAH 'TAN BAŞKA İLAH YOKTUR. anlamındadır.

Adsız dedi ki...

Pazartesinin harfi "şın" dır. O günün esma-yı hüsnası "Şakir" adıdır. Pazartesinin ruhani vazifelisinin adı "Cebrail Aleyhisselam"dır.Salı gününün harfi "ze"dir. Esma-yı hüsnası "Zekiyyu"dur. Ruhanisinin adı "Semsemail Aleyhisselam"dır. Çarşambanın harfi "zı"dır. Esması "Zahir"dir. Ruhanisi "Mikail Aleyhisselam"dır. Perşembe gününün harfi "se"dir. Esması "Sabit"tir. Ruhanisi "Sarfiyail Aleyhisselam"dır. Cuma gününün harfi "cim"dir. Esması "Cebbar"dır. Ruhanisi "Anyail Aleyhisselam"dır. Cumartesinin harfi "fe"dir. Esması "Fatır"dır. Diğer günlerdeki butün ruhaniler bu güne tasarruf ederler, özel bir ruhani adı yoktur. Pazar gününün harfi "hı"dır. Bu günün özel bir duası vardır. Ruhanisi "Rukıyail Aleyhisselam"dır.ESMALARINI TAM ANLAMIYLA ANLAMADIM.HAKİKAT PAYI,NE KADAR NE ZAMAN ÇEKİLMESİ UYGUNDUR

Ahmet dedi ki...

Utangaçlık veya çekingenlik için ne okunabilir ve ne kadar sayıda.

Adsız dedi ki...

SELAMÜNALEYKÜM
LEDÜNNİ İLİM,HAKİKAT VE MARİFET,KALP GÖZLERİNİN AÇIKLIĞI..,MADDİ VE MANEVİ LÜTUFLAR İÇİN OKUNACAK ESMA VE AYETLER KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?

emin dedi ki...

selamun aleyküm
Bana bir konuda yardımcı olursanız memnun olurum.Adım Emir.Rızkımın genişlemesi ve işlerimin yolunda,kazancımın bereketli olması için hangi esmaları kullanmam gerektiğini belirtebilirmisiniz?
Selametle...

Adsız dedi ki...

SELAMÜNALEYKÜM
LEDÜNNİ İLİM,HAKİKAT VE MARİFET,KALP GÖZLERİNİN AÇIKLIĞI..,MADDİ VE MANEVİ LÜTUFLAR İÇİN OKUNACAK ESMA VE AYETLER KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?

22 Mayıs 2011 23:51
YORUMLARIN CEVAPLARINI NEREDEN GÖREBİLİRİZ

Adsız dedi ki...

*********
-----Somuncu baba hazretlerinin bir müridi o yıl tarlasının yarısını mürşidi somuncu baba için ekmek ister oda kabul eder tarlayı ikiye böler ve eker aylar geçer hasat zamanı gelir birde bakar kendi ektiği tarafta çok güzel ürün var mürşidine ektiği taraf çok kötü,hiç mahsul yok.Mahsulun işlenmesine yakın hocası ile tarlanın başına giderler sorar somuncu baba hangisi benim için ektiğin mürit haya eder kötü taraf senin demeye ve derki şu iyi yetişen senin için ektiğim yer efendim..Somuncu baba hemen bi üzüntüye düşer ve derki ''allah katında ne kabahat işledikki mevlam dünyalığı bol verdi bize böyle.....''Allah (c.c)bu sınavımızda üzerimizden merhametini esirgemesin ...(Amin)

Adsız dedi ki...

*********
-----Somuncu baba hazretlerinin bir müridi o yıl tarlasının yarısını mürşidi somuncu baba için ekmek ister oda kabul eder tarlayı ikiye böler ve eker aylar geçer hasat zamanı gelir birde bakar kendi ektiği tarafta çok güzel ürün var mürşidine ektiği taraf çok kötü,hiç mahsul yok.Mahsulun işlenmesine yakın hocası ile tarlanın başına giderler sorar somuncu baba hangisi benim için ektiğin mürit haya eder kötü taraf senin demeye ve derki şu iyi yetişen senin için ektiğim yer efendim..Somuncu baba hemen bi üzüntüye düşer ve derki ''allah katında ne kabahat işledikki mevlam dünyalığı bol verdi bize böyle.....''Allah (c.c)bu sınavımızda üzerimizden merhametini esirgemesin ...(Amin)

Adsız dedi ki...

sayın pegasus;

Sizce esmanın başına sübhaneke getirerek yada sübhanallah;mesela sübhanallahil hayyil kayyumi ve bi hamdihi,yada sübhaneke ya hayyül kayyum,şeklinde okumak allahü tealalnın ismimi tesbih et emrine uyması açısından daha etkili olması beklenebilir mi? (bu şekilde ismi tesbih etmişte oluyoruz rıza-i ilahiyi kazanmak adına)

Yoksa la ilahe illallah mı daha etkili olur?

Yada bu şekilde eklerin ayet yada duaları kafamıza göre değiştirmek suretiyle tamamen yanlış yapıyor olabilir miyiz?

Belkide en doğrusu el yada ya takısı ile okumaktır.bu tarikatlerde dahi sadece isim hatta eksiz olarak okunmaktadır.ve bu şekilde mertebeleri aşmaktadırlar.birde ek koydukça zikir süresi çok uzamakta...

ne dersiniz? bu konuya geniş bir yorum verebilmeniz mümkün müdür?

saygılarımla

pegasus13 dedi ki...

değerli kardeşim,öncelikle sübhaneke olarak değilde,ALLAHÜMME(ALLAH'IM)ŞŞAFİ(SEN ŞİFA VERENSİN.) şeklinde okunabilir veya LAİLAHEİLALLAHÜŞŞAFİ örneği gibi zikredilebilir.(şifa veren ALLAH' tan başka ilah yoktur.)gibi ya yakısı EY ANLAMINDA OLUP hitap ünlemidir.kulun ACZİYETİNİ BELİRTİR VE İYYAKENA'BUDÜ( YALNIZ SENDEN İSTERİZ)ANLAMINI İÇİNE KATAR.YA ŞAFİ ..gibi..sadece sayı adedini şafi,şafi şeklinde okuyanlarda vardır..siz istediğiniz bir uygulamayı secçebilirsiniz..ama en güzel olani kelimei tevhidi katarak okumaktır.

Adsız dedi ki...

sayın pegasus öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim.

la ilahe ilallah getirilerek okunduğunda esma nın tecellisi yada etkisi değişmemektedir değil mi?

Birde bu bilgi tecrübeniz doğrultusunda mıdır yoksa düşünce olarak mı?

saygılarımla
tekrar teşekkür ederim.

Adsız dedi ki...

Selamun aleyküm... Arkadaşlar, bu tür meseleler, bu yazıda da belirtildiği gibi tehlikelidir, bilmeyen için. Allah'ı ve İslam'ı hakiki manada keşfedip yaşayabilmek için, internette ya da sağda solda bulduğunuz kısım kısım yazılmış yazılara göre hayatınıza yön vermeye çalışmamalısınız. Bu tür yazılar ne kadar uzun olursa olsun, aslında çok yüzeyseldir. İnsanı İslam konusunda genel hatlarıyla bilgilendirme işlevi vardır fakat bunun ötesinde, insanı derin tefekkür ve araştırmaya yönlendirme amacı taşımaktadır, kişisel görüşüm budur. Yani, bu yazıyı okuyarak harekete geçme isteği sizde oluşabilir, bu normaldir, ama ilimsiz ilgi bize fayda vermez. Yapmanız gereken, Esma konusunda teferruatlı araştırmalara yönelmek; İmam Gazali Hz., Muhyiddin-i Arabi Hz, gibi evliyanın büyüklerinin ve elinize geçen diğer tüm velayet sahibi kişilerin eserlerinden, zamanınızın büyük bir kısmını vererek istifade etmeye çalışmaktır. Bir saat derin tefekkür, bin saat (farz, sünnet harici) ibadetten hayırlıdır. Önce geniş kaynaklardan istifade edelim, sonra tefekkür edelim, sonra harekete geçip derdimize derman arayalım...

Adsız dedi ki...

sevgi
bende esmaları okuyorum sayfanızıda inceledim ancak ebcet hesabını daha detaylı açarsanız enazından bende örnek alarak daha doğru bir şekilde yapmış olurum

Adsız dedi ki...

Yorumlara baktım şaşırdım kaldım birisi arkadaşını geri getirmek istiyor birisi tarla satacak diğeri şu işim böyle olsun diyor kardeşlerim 3 gunluk dünya neyin peşindesiniz anlamadımki herşey gayet açık ve net nefsine uyarsan nefse kul olursan helak olursun Allahın emirlerine uyup Allaha kul olursan kurtuluşa ereceğin umulur hepinize bol dünyalık.

Adsız dedi ki...

seren

ben çok çekingen içe dönük ve pasif bir insanım.buda beni çok rahatsız ediyor hangi esmaları çekmeliyim dışadönük ve kendime özgüvenimin olması için lütfen yardımcı olurmusunuz?

gül dedi ki...

selam efendim bende seyri sülük yapiyorum bir mürsit elinden yalniz benim sorunum ibadetlerimde gevseklik var herzaman isteyerek yapamiyorumburde iradem cok zayif bu konuda istiyorum ama basariyi elde edemyiorum sayisi ile ne kadar neyi okumami tavsiye edersiniz bana acabasimdiden tsk

Adsız dedi ki...

selamun aleykum . esmaul husnanin sayıları neye gore belirleniyor ve kim belirliyor ?

George Keyas Bahadır dedi ki...

تريد دخول الجنة ..!؟
إذا املأ قلبك خوفا من الله
" يقول الله سبحانه وتعالى :" ولمن خاف مقام ربه جنتان