Bu Blogda Ara

12 Haziran 2009 Cuma

ESMALARIN EBCED TECELLİLERİ


ALLAH
İsm-i azamdan zat ismidir.Bütün esmalar bu ismin birer sıfatıdır. Nefs-i emmarenin ıslahı, kötü sıfatların yanması bu adla mümkün olur. Tarikatta bütün derece ve makamlar bu esmanın bereketiyle elde edilir. Bu mübarek ad bütün esma-yı hüsnayı içinde toplamaktadır. Bütün adlar bu addan türemiş ve bu ada sıfat olmuştur. Allah adını çokça anan kimseler nefis menzillerini seri bir şekilde geçerler ve oldukça heybetli olurlar. Öyle bir heybet elde ederler ki kimse yüzlerine bakmaya cesaret edemez. Ulvi ve sufili latifeler bu adın nuruyla olgunlaşır, nefis bu adın nuruyla olgunlaşıp insan-ı kamil olmaya başlar. Kadri ve Nakşi tarikinde seyr-i süluk edenler ilk önce bu esmaya talim ederler. Latifelerin ıslahı için bir günde en az beş bin Allah esması çekilmelidir. Aksi halde latifelerin ıslahı söz konusu olamaz. Tariklerde yol alınamaz. Cezbeler konağına adım atmada, yolları katetmede bu esma tecellisi oldukça etkilidir. Ebcetsel sayı değeri:66/4356
RAHMAN
Eşsiz bir merhamete sahip olan, merhamet tecellisinden her zerreyi sevinçlere gark eden demektir. Bu adı çokça okuyanlar eşsiz bir merhamete sahip olurlar. Heybetlerinden herkes çekinir. Rızk bereketine kavuşurlar. Çaresiz hastalıklara yakalananlar bu esmanın tecellisiyle selamete kavuşabilirler. Adları Abdurrahman olanlara bu adın çok büyük yararı vardır. Ebcetsel sayı değeri:298/88804

MELİK
Her şeyin kuşatanı sahibi idare edeni anlamına gelir. Akıllı, bilgili insanlara, özellikle yönetici, öğrenci olanlara bu ad oldukça yararlıdır. Bu adın tecellisine gark olanlar, her şeyi idare etme hassası kazanırlar. Herkese heybetli ve vakarlı gözükürler. Her türlü kazadan felaketten emin olurlar. Anlama ve kavrama güçleri günden güne artar. Ebcetsel sayı değeri:90/8100
RAHİM
Ahirette rahmet tecellisiyle her mümini sevindiren demektir. Rahim adını anan kimseler dünya ve ahirette kesintisiz bir şekilde Allahın Rahmetine nail olurlar. Ellerinde olmadan çevredeki insanlara sevgi ve merhamet gösterirler. Rızk bereketine ulaşırlar. Bir nevi kendilerine gelen her türlü nimete karşı şükür halinde sayıldıklarından rızkları bollaşır. Bu esma, adı Rahmi olanlar için bir ism-i azamdır, onların her işi bu isimle ilgilidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:258/66564
SELAM
Yaratılanları günahlarından arındırıp selamete ulaştıran demektir. Bu isim Rical-ı Gayp erenleri grubunda görevli olan üçyüz altmışların zikridir. Onlar bu adın tecellisiyle donanıp darda kalanları selamete çıkarmaya çalışırlar. Selam adının, cinnilerin saldırısına, şeytanların tasallutuna, fena insanların çıkışmalarına ve tehlikeli hastalıklara karşı dehşetli bir yararı vardır. Özellikle korku içinde kıvranıp duran her şeyden korkan insanlara bu ad çok büyük yarar sağlar. Bu ada devam edenlerde korkudan eser kalmaz. Hatta korkuyu inkar edecek duruma kadar gelirler. Koruyucu bir kalkan gibi olan Selam adını ananlar, semavi bir felaketle yaşamlarını yitirmezler: deprem, yangın, boğulmak, kaza ve benzeri... Selam tecellisi buna müsade etmez. Düşmanı çok olanlar bu adı anınca düşmanlarının her biri bir felakete uğratılır. Adı ananlar nerede olurlarsa olsunlar felaketlere maruz kalmazlar. Kalmışlarsa da kurtarılırlar. Bu ad cinleri mahveder. Psikolojik sorunları olanlar, cin saldırısına uğrayanlar bu ada devam ederlerse seri bir şekilde kurtulurlar. Cinler kendilerine kötülük etmeye yanaşamaz. Adeta zırha alınırlar. Bu büyülü ada devam edip cezbeye girenleri yılan, akrep sokamaz. Hatta kurşun bile işlemez. Kendilerine saldıran düşmanların tümü felakete uğrarlar. Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmak için bu ad oldukça etkilidir. Adı çalışmaya ihlasla devam edenler her türlü tehlikeli hastalıklardan kurtarılırlar. Bu ad, Yasin süresinin "Selamun kavlen min Rabbin Rahim" ayetiyle çalışılırsa ortaya esrarlı tasarruflar meydana çıkar. Çok hayırlı neticeler alınır. Bu ayet (131,313,432,817) sayılarının herhangi biriyle okunduğunda olağanüstü haller ortaya çıkar. Bu da esmayı yapanın inancı ölçüsünde olur. Selam adı kurtarıcı bir rahmettir. Koruyucu bir zırhtır. Çok azametli bir isimdir. Selam esmasının ebcetsel sayı değeri:131/17161

KUDDÜS
Bütün kirleri pasları temizleyen demektir. Cinlerin, şeytanın, nefs-i emmarenin vesvesesinden kurtulmak için bu esma oldukça etkilidir. Bu esmanın büyüleyici bir özelliği vardır. Kuddüs esmasının tecellisine mazhar olanlar mağaradan çıkan Ashab-ı Kehf gençleri gibi ilgi odağı olurlar. Her gören kendilerine büyülenir, adeta aşık olur. Evrende eko sistem halinde olan temizlikler yağmur, rüzgar, toprağa dönüşme ve benzeri hep Kuddüs adının tecellisiyle olur. Bu adın ruhanileri etkileme gücü vardır. Gayp alemlerinin açılması ,sıkıntıların giderilmesi bu esma tecellisiyle açığa çıkar. Bu esmayı çalışanlar "Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh" duasını da çalışırlarsa gaybın sırları ortaya çıkmaya başlar. Bütün kötülüklerden korunurlar. Bütün kötü işler hayra dönüşür. Ruhaniler kendisini uyku uyanıklık arasında ziyaret ederler. Bu dua da Kuddüs esmasının ebcetsel sayı değerince okunabilir. Ebcetsel sayı değeri:170/28900
MÜ'MİN
Azabından inananları mahlukatı koruyan örten demektir. Kendini kötü söz söylemekekten alı koyamayanlara, inanç bozukluğu içinde kıvranıp vesveseye düşenlere bu adın büyük yararı vardır. Nefse ve mala zarar gelmesinden korkuluduğunda bu ad anılmalıdır. Devamlı okuyanlar düşmanlara karşı korunurlar. Ayrıca dilleri yalandan muhafaza edilir. İsteseler de kötülük yapmaya yönelemezler. Her türlü hastaya şifa niyetiyle okunduğunda yarar sağlar. Ebcetsel sayı değeri:130/16900
MÜHEYMİN
Yoktan var ettiği mahlukatı gözetip koruyan demektir. Kalbin nurlanması için bu ad çok yararlıdır. Bu ad düşmanların sataşmasından, her türlü bela ve musibetin berterafında yarar sağlar. İlahi sırlar bu adın içinde gizlidir. Bu adı selim bir kalple okumaya devam edenlere olacak hadiseler rüya aleminde gösterilir. Yedi gün boyunca yatsı sonrasında samimi bir kalple beş bin defa bu adı ananlar neyi merak ediyorlarsa rüyalarında görebilirler. Yunus Aleyhisselamın balığın karnında bu esmayı zikrederek sahil-i selamete ulaştığı rivayet edilir. Ebcetsel sayı değeri:145/21025

AZİZ
İzzet ve şerefte hiçbir şeyde benzeri olmayan hep kadir ve galip olan demektir. Toplum içinde itibarlarını kaybedenler, evde, işyerinde onurlarını yitirmiş olanlar, korku içinde yollarını şaşırıp kalanlar bu adı anmaya devam ederlerse bütün bunlardan kurtulurlar. Rızkları yağmur gibi akıp gelmeye başlar. Evde sevgi ve huzur oluşur. Aileler ve hane halkı sevgiyle kaynaşmaya başlar. Bu esmayı çalışanlara kim kötülük etmeye yeltense korkunç bir belaya uğrar. Esmayı çalışanların düşmanları birer birer helak olurlar. Bu esmanın mucizesiyle hiç umulmadık yerden rızklar akıp gelmeye başlar. Aziz esmasını çalışanlar dostları tarafından oldukça sevilirler ve aranırlar. Zikre devam edenler dünya ve ahirette şerefli bir yere sahip olurlar. Mutlu bir yaşam sürerler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:94/8836
CEBBAR
İstediğini yapan, mutlak hüküm sahibi olan, azameti karşısında her mevcudun küçük ve zelil kaldığı Allah demektir. Bu esmayı çalışanlar çok korkunç derecede heybetli olurlar. Üzerlerinde öyle bir heybet oluşur ki cinler ve insanlar hatta vahşi hayvanlar bile bu heybetten titrer çekinirler. Özellikle cinni ve insi düşmanları zelil perişan etmek için bu ad birebirdir. Bu esmaya devam edenlere hiçkimse bir kötülük dokunduramaz. Yapmaya kalkışırsa korkunç bir felakete uğratılır. Bu esmaya devam edenin düşmanları birer birer dostluk mesajları vermeye başlarlar. Esmayı zikredenden korkup çekinirler. Bu esmayı çalışanların emrine girmek için bütün yaratılmışlar can atarlar. Onun sözünü dinler ve yerine getirirler. Tutuklu olanlara, hapiste yatanlara bu ad bir kurtuluş vasıtası olabilir. Bu adın cezbesine ulaşanlar kime dikkatlice bakıp nazar etseler düşmanlarını felakete uğratırlar. Kendilerine cinniler tasallut olan kimseler bu adı anarlarsa cinnilerin iflahı kesilir. Esmaya devam edildikçe cinniler yanıp kahrolurlar. Tasallut oldukları insanı terkederler. Ebcetsel sayı değeri: 206/42436
MÜTEKEBBİR
Mutlak büyük ve ulu olan. Büyüklüğü, azametiyle sonsuz olan Allah demektir. Bu esma cinni ve insi düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse, dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinniler bu esmadan çok çekinirler. Mütekebbir esmasının tecellisi cinnileri mahvedip öldürebilir. Ruhani hastalıklara uğrayanlar bu adı anmakla büyük yararlar sağlarlar. Düşmanı çok olanlar bu ada devam ederlerse düşmanlarını tümü zelil ve perişan duruma düşer. Esmaya devam edenlerin sözleri herkes tarafından dinlenir. Bu adı ananlarda korkunç bir heybet oluşur. Öyleki hiç kimse onların yüzüne bakarak konuşmaya cesaret edemez. Bu adı ananların düşmanları korkudan mahvolurlar. Adı ananla dost olmak için fırsat kollarlar. Cinniler bu adı çalışana kötülük yapmak için yaklaşamazlar. Yanar helak olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:662/438244
HALIK
Yaratıcılığının ve yarattıklarının sınırı olmayan bütün kaza ve kaderi yaratan Allah demektir. Bu esma araştırma geliştirme işiyle uğraşan bilim insanları için esin ve keşif kaynağıdır. Bilim adamları bu esmaya devam ederlerse pek çok projeler ortaya çıkarırlar. Sanat adamları için de bu esmanın çok büyük yararları vardır. İyileşmesi müşkil olan maddi manevi hastalıkların şifası, kalbin nurlanması ve ledün bilgisi elde etmek için de bu ad çok etkilidir. Bu adı anmaya devam edenler yaratılan şerlerden kurtulup selamette kalırlar. Çocukları olmayan aileler bu ada devam ederlerse çocuk sahibi olacak sebeplere ulaştırılırlar. Sırları sezmede, kaybolan yitiğin dönmesinde adın tecellisi önemli bir işleve sahiptir. Ebcetsel sayı değeri:731/534361
BARİ'U
Her şeyi çok değişik biçimde yaratan Allah demektir. Bilim insanlarına ve sanatkarlara yararlı olan bir addır. Özellikle tıp doktoru olanların bu esmayı çalışmalarında çok büyük sırlar var. Bu ismi çalışan doktor hastalarını iyileştirmede oldukça başarılı olur. Buna kendisi bile hayret eder. Esmanın tecellisiyle hasta seri bir şekilde iyileşir. Uzun süre iyileşemeyen hastalar bu isme devam ederlerse şifa bulurlar. Bu isme devam edenlerin sıkıntıları sevinç ve ferahla değiştirilir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:213/45369

MUSAVVİR
Her mahluku ezeli hikmetinin gereği suretlerle yaratan Allah demektir. Bu isme devam eden sanatkarlar ve araştırmacılar oldukça başarılı sonuçlar alırlar. Düşmanlığı dostluğa döndürmek için bu esma oldukça etkilidir. Sık sık düşük yapan kadınlar, bu esmaya hamilelikleri boyunca devam ederlerse Musavvir olan, düşüğe fırsat vermez. Musavvir esması bu isim hürmetine adı anana bol rızklı güzel ahlaklı bir çocuk armağan eder. Ebcetsel sayı değeri:336/112896

KAHHAR
Büyüklüğüyle dilediğini kahreden bitiren Allah demektir. Bu isim adeta büyülü gibidir. Bu esmaya çalışanlar dehşetli bir heybetle donanırlar; kime öfkeyle baksalar, bakılanlar zelil ve perişan olurlar. Uzak ve yakın açık ve gizli olarak kim bu esmayı çalışana düşmanlık etmeye yeltense o saatte şiddetli bir sille yer. Zelil ve perişan olacağı bir derde yakalanır. Nefsi azgın olanlar ve bu yüzden elde olmaksızın günaha girenler bu esmaya devam ederlerse nesf-i emmarenin, şehvetin şerlerinden kurtulurlar. Nakşibendi tarikatındaki evliyaların çoğu bu esmayla ölür dirilirler. Onların çalıştıkları en son esma "Ya Kahhar"dır. Esmayı çalışarak düşmanlarını Allaha havele edenlerin düşmanları mahvolur. Esmanın ebcetsel sayı değeri:306/93636

FETTAH
Her güç işin önünü açıp kolaylık ve fetih veren, gerçek ilim kapılarını yarattıklarının yararına açan, onlara her türlü ilim ve feyiz alma imkanı sağlayan Allah demektir. Bu esmayı maddi manevi tıkanıp çaresiz kalanlara, işlerinin önü açılmayıp hep sekteye uğrayanlara çok büyük yararı vardır. Fettah esması ism-i azam sırrı taşır. Son Mehdi'de bu esma ism-i azam olarak açığa çıkar. Kutsi havarileri bile bu esma bereketiyle dünyanın dört bir yanına açılıp fetih bulurlar. Sufizm dünyasında yıllarca esma yaptığı halde bir sırra vukuf olmayan müritler bu adla Allahı zikrederlerse kısa zamanda acaip sırlara vukuf olmaya başlarlar. Garip sırların perdeleri yavaş yavaş kendilerine açılmaya başlar. Fettah esması; çok geniş dairede fetih getiren, engelleri kaldıran, büyüleyici özelliği olan kerametli bir esmadır. Bu isme mazhar olanların önlerindeki engeller neyse, Allah tarafından ortadan kaldırılır. Bilim insanları, talebeler, Sufizm yolunda bulunan salikler; işleri maddi manevi sekteye uğrayanlar Fettah adından yararlanabilirler. Adın tecellisi altında terbiye olanlara hiçbir şey güç gelmez. Binlerce işi, hiç yorulmadan, çok büyük bir keyifle yapabilme becerisini bu esma açığa çıkarmaktadır. Fettah esması yalnızca maddi sıkıntıları ortadan kaldıran bir isim değildir. Rüya perdelerini, yakaza perdelerini, gönül gözü perdelerini de ortadan kaldırıp açan çok dairede fetih yapan büyülü bir ism-i azam esmasıdır. Bu esmayı çalışanlar kısa sürede esmanın yararlarına tanık olurlar. "İnna fetehna leke fethan Mübina" ayetini (313,489) defa zikredenlerde olaganüstü sırlar açığa çıkmaya başlar. Bütün kapalı kapılar birer birer açılır. Rüya ve yakaza alemlerinde sırlar açığa çıkar. Engel olan şey neyse -başarı, evlilik, rızk, hastalık, huzursuzluk, düşmanlıklar- yavaş yavaş ortadan kalkıp güzel bir ufka gelir. Bu ismin özellikle çok zeki fıtratlı öğrencilere büyük yararları vardır. Kendi sahalarında olağanüstü açılım ve dönüşüm yaşamakta çok başarılı projelere imza atmakta bu ismin tecellisi önemli rol oynar. İlahi alemlerin ve kapalı kapıların açılmasınada sabır gerekir. Fettah adı azametli bir addır. Bu adın ışın tecellisi altında olan kimse kendi nefsini muhasebe edecek kudrete getirilir. Devam edenler, Allah'a yakınlaşma sırrını kavrarlar. Adın ebcetsel sayı değeri:489/239121
HAFİD
En yüce mertebeden en aşağı mertebeye indiren Allah demektir. Bu adın düşmanları perişan etmeye, onların hilelerine karşı korunmaya karşı büyk bir etkisi vardır. Bu esmaya devam edenlerin düşmanları zelil ve perişan edilirler. Zalim, azgın merhametsiz kimselerden sakınmak, onların insanlara yapacakları kötülüklerden korunmak için Allah'ın bu yüce adını anmakta büyük sırlar gizlidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1481/2.193.361
RAFİU
Dereceleri yükselten Allah demektir. Bu adı ananlar maddi manevi olarak yükseltilirler. Bu ad kolaylıkların ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Esmaya devam edenler fukaralıktan kurtulup halk içinde aziz olurlar. Bu isme devam edenler manevi yolculuklarında terakki ederler. Akranları arasında hatırı sayılır bir mertebeye getirilirler. Bu esmaya devam edenler zalimlerin şerlerine karşı korunurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:351/123201
GAFFAR
Günahları gizleyip örterek bağışlayan affeden Allah demektir. Girdiği günahların neticesi olarak sıkıntıya felakete uğrayanlar bu adı anarlarsa kısa sürede çok büyük yarar sağlarlar. Sık sık sinirlenip parlayanlar bu esmaya devam derlerse bundan kurtulurlar. Esmanın tecellisine mazhar olanları düşmanları göremezler. Görseler de farklı bir simada görürler. Ona kötülük yapmaya fırsat bulamazlar. Kimi sır perdeleri bu esmayla yavaş yavaş açığa çıkar. Maddi ve manevi durumun düzeltilmesinde hatadan dolayı ezilip inleyen hatta hasta olanların affında bu esmanın tecellisi etkilidir. Bu adı ananların günahlarını Allah bağışlar ve onlara helal rızklar yollar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1281/1.640.961
VEHHAP
Ayrım yapmaksızın her yaratılana karşılıksız ihsanlarda bulunup onları rızklandıran,sevindiren Allah demektir. Bu esma özellikle geçim sıkıntısı çekenlere yarar sağlar. Katı kalpli merhametsiz insanları yumuşak huylu yapmakta da bu esma oldukça etkilidir. Geçim sıkıntısı ve bereket için esmanın çok büyük tecelli sırları var. Ayrıca muratların olmasında bu esma oldukça etkilidir. Ebcetsel sayı değeri:14/196
REZZAK
Bütün mahlukatın maddi manevi rızklarını veren Allah demektir. Bu ad tabiat işlerinden sorumlu olan Mikail Aleyhisselamın ve avenesinin zikridir. Maddi ve manevi rızk için,bereket için bu esma ism-i azam sırrı taşır. Bu isma devam edenler ummadıkları yerden rızka kavuşurlar. Sevgi rızkı elde ederler. Kalp huzuru bulurlar. Arkadaş sayıları ve çevresi artar. Ticareteinden bereket görür. Rızkı yağmur gibi yağarak gelir... Ebcetsel sayı değeri:308/94864
ALİM
İlminin, bilgisinin sınırı olmayan her şeyi bilen Allah demektir.Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere yarar sağlayan bir addır. Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. Bu esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır. Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir kavrama gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar. lim esmasına ilave olarak "Ya Allemel Guyup" kelimelerini de zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar. Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına göre keşif dairesine doğru kayabilir. Öğrenci olanlar günde 150 defa bu adı anıp ders çalışmaya başlarlarsa çalıştıkları bilimde oldukça başarılı olmaya başlarlar. Her geçen gün kavrama güçleri artar. Alim esmasını çalışanlar her gün sabah ve akşam üçer kez: "Bismillahillezi la yadurru me'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissema' vehüves Semi'ul Alim" derlerse, bütün belalardan ve musibetlerden Allah'ın yardımıyla korunurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:150/22500
KABIZ
Daraltarak sıkan, yoksun bırakan Allah demektir. Bu esmanın tecellisi sıkıntıların çok geniş dairelerinde kendini gösterir. Evrende sıkılma sıkıntı adına ne varsa bu esmanın tecellisiyle açığa çıkar. Bu esma Azrail Aleyhisselam ve avanesinin zikridir. Esmaya devam edenlere dokunalar felakete uğratılırlar. Hakkında dedi kodu edenlerin dilini bağlamada etkili bir esmadır. Virt olarak çekenlerede heybet meydana gelir. İnsanlar kendilerinden çekinir ve korkarlar. Virdi çeken cezbe ehliyse öfkeyle baktığı kimselerden her biri bir felakete yakalanır, sıkıntıdan sıkıntıya düşerler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:903/815409
BASIT
Bağış ve ihsanının bolluğundan her ihtiyaç sahibinin önünü açan Allah demektir. Bu esma tıkanan kapıları açmak için oldukça etkilidir. Özellikle maddi manevi tıkalı kapıların önünü açmak için oldukça önemli bir esmadır. Ruhsal yönden sıkılan, deprasyon geçiren, bunalıma düşen sebepli sebepsiz yere sürekli içi daralan insanlara bu esma çok yararlıdır. Esmaya devam edenler bir iki hafta içinde esmanın etkisini görmeye başlarlar. İçlerine bir huzur ve sevinç duyarlar. Bu sevinç esmanın tecellisinin açığa çıkması neticesinde oluşur. Basıt esmasının tecellisiyle kalp gözü açılır. Bu esmanın yardımıyla kalp perdeleri aralanır. Sıkıntı içinde kıvranıp duran insanlar bu esmanın zikrine devam ederlerse kısa zamanda hayırlı bir netice alırlar. Bu da esmayı çalışanın inancı oranında meydana gelir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:72/ 5184

MUİZZ
İstediğini aziz kılan, istediğine mülk, saltanat, şeref ve şan veren Allah demektir. Yoksul olan ve gücsüz çaresiz düşen kimseler için bu ad kurtuluş vasıtasıdır. Bu durumda olanlar bu adı anarlarsa güçsüzlükleri güce döner. Ayrıca insanlar arasında vakarlı, heybetli görünüşleriyle herkesin sevgi ve saygısını kazanırlar. Kalpleri ilahi ilhamla gıdalandır, hangi işe yönelseler hayırlı olan şey ilham yollu içlerine doğar, bu sayede her işte aziz olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:117/13689

EL MÜZİLL
Hor ve zelil eden ,süründüren,izzet ve şerefi alan,demektir.bu zikri vird edinen düşmanlarını hor ve zelil eder.onlara karşı daima üstün olur.ebced adedi 770

ES SEMİ
Gizli ve aşikare herşeyi hakkıyla işiten dmektir.bu  esmayı vird edinen kimsenin Cenabı Hakk makul olan bütün dualarına cevab verir,kabul buyurur.ebced adedi 180 Hergün riyazatle beraber adedini misli ile artıtrmak sureti ile yani 1.gün(180) ikinci gün(360) 3.gün(540) olmak üzere kırk(40) gün ya SEMİ  isim şerifini zikreden kimse40 gün zarfında alemi ervahın seslerini ve zikirlerini işitmeye başlar,ve birçok gizli şeyi vaktinden önce ve herkesten evvel işitip öğrenir.

EL HAKEM
Hakla hüküm eden,hakkı yerine getiren demektir.
CENABI HAKK tan bir dileği olan kimse,yada devamlı senelerce uzatılan haklı bir davasını sonuçlandırmak isteyen kimse3 gün riyazatle oruç tutarak sabaha karşı (4624) kere ya HAKEM isimi şerifini zikreder ve sonunda secdeye giderek hacetini hz. ALLAH(c.c.) tan isterse,cenabı mevla o kulunun isteğini kabul buyurur ve haklı olan davasını kazandırır.ebced değeri:68
EL ADLL
Sınırsız sonsuz adalet sahibi dmektir.
hakimler bu isimi hergün (104) kere okumaya devam ederlerse cenabı hakk onlara en doğru hükmü ilham eder. davacılar hakikati saklayamaz,yalancı şahit ya kekeler yada hiç konuşamaz.
hakkını vermeyen bir zalimi hakkını vermeye mecbur etmek için 3 gün riyazatle oruç tut,ve iftarda az yiyerek gece yarıları(10,816) kere ya adil ismini zikr et ve sonunda secdeye varıp ey adili mutlak olan ALLAH'ım hakkımı vermeyen filan kimseden hakkımı ADİL ismi şerifin hürmetine almanı rica ediyorum diye dua etse,hakkını vermemekte ısrar eden kimse ya hakkını verir yada canını...not:(esmalar 2 tarafı keskin kılınçtır haketmiyorsa sizi keser gaflet olunmasın)esma adedi:104
EL LATİF
Lütuf ,kerem,inayeti hudutsuz olan,en ince işlerin bütün inceliklerini bilen,nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen ve en ince şeyleri yapan,bilinen ve bilinmeyen,görünen ve görünmeyen,yolardan ve yerlerden kullarına türlü türlü ihsanlar veren ve faydalar bahşeden zat demektir....

ZÜLCELALİ-VEL-İKRAM
Hem büyüklük sahibi hemde fazl ve kerem sahibi demektir. bu ismi devamlı zikreden kimseye cenabı hakk çok büyük muhabbet verir.kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir.cenabı hakk bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul buyurur.bütün işlerini kolaylaştırır.adedi 1100 ..MALİKÜL-MÜLK ZÜL-CELALİ-VEL -İKRAM isimi 25 harftir,güneş şerefinde yani koç burcuna girince 19 gün sonra25 haneli vefki,bazı çocuklar doğarken üzerinde sarılı olan ve tulum,duvak,nikap denilen ince deriyi parçalamadan tabaklayıp kuruttuktan sonra üzerine yazıp etrafınada sürei hadid-i ilave ederek üzerine 21 kerede hadid süresini ve 25 defa damülk süresini okuyup boynunda taşıyan kimseye kurşun isabet etmez,etsede teshir etmez.nikab denilen bu ince deri önceden hazırlanmış olmalısı ve çizgilerininde çizilmiş bulundurulması gerekir.ancak yazma ve okuma işleminin güneşin şerefine tesadüf ettirilmesi şarttır.

EŞ-ŞEKÜR
Kendi hoşnutluğu maksat ve niyetiyle yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan ve mükafatlandıran,şükre layık olan zat demektir.esma ededi 526 okuyam kimsenin rızkı bollaşır,talihi açılır,devamlı nimete gark olur gözü tok.ve kalbi kannatkar olur..devam edecek.....

29 yorum:

alperenn58 dedi ki...

Selam.Esmaların Ebced Tecellileri kısmı,yarım kalmış,diğer kalan kısımlarını nasıl bulacağım,yardım ederseniz sevinirim.Ya Rafiu dan sonrası yok.

Adsız dedi ki...

merhaba, Esmaların Ebced Tecellileri eksik , eğer imkanınız olurda tamamlarsanız sevinrim

pegasus13 dedi ki...

inşallah en yakın zmanda tamamlarım arkadaşım ilginize teşekür ederim.

Adsız dedi ki...

Allah ın selam isminin bereketleri üstümüze olsun.Esmaların izahı için tesekkürler.Zel-celal vel ikram ın acılımını cok merak ediyorum,ozellikle Er-Rahman ile olan ilgisini..lutfen yardımcı olurmusun?

abdurrahman dedi ki...

Allahın Selam isminin bereketleri üstümüze olsun...amin..
Latif esmasında yarım kalan diğer esmaları ilk fırsatta yayınlasanız...
özellikle zül celel vel ikram ve şekur esmalarının açıklamasına nasıl en kısa zamanda ulaşabilirim?

pegasus13 dedi ki...

İnşallah latif esmasında yarım bıraktığım yerden devam edicem müsait bulduğum bir zamanda,sırayı bozarak zül-celali-vel-ikram ve eşşekür esmasını yazdım.el-latif'ten itibaren toparlanıcaktır.

Adsız dedi ki...

Selam...Pegasus,Hannan-Mennan esmasının manasını ,ebcet değerini vs. paylaşabilirsen çok sevinecem..
Bir de "Ya Zel-Celal vel-İkram" yerine "Ya Rabbel Celal vel İkram" olarak zikretmek daha anlamlı ve şümullu mu sence?
teşekkürler..

pegasus13 dedi ki...

sevgili kardeşim HANNAN esmasının ebcedi:109 MENNAN ise 141'dir.YA kelimesi EY anlamında hitap yakarış kelimesidir ebcedi 11 dir.YA RABBÜL CELALİ VEL İKRAM diye zikretmek yerinde olur(ey celal ve ikram sahibi olan rabbim)demiş olursun.ALLAHÜMME...YA ZELCELALİ VEL İKRAM Yada LA İLAHE İLLALLAHÜ YA ZEL CELALİ VEL İKRAM Diye de zikrede bilirsiniz,ben şahsen kelimei tevhid ile beraber olan zikri daha çok merkezinde görüyorum,mesela lailahe illallahüsselam diye zikreden biri(kullarını selamete ve emniyete çıkaran ALLAH tan başka ilah yoktur.)demiş olur.

ABDURRAHMAN dedi ki...

Allah ın Selam isminin bereketleri tüm müminlerin üstüne olsun...
Ed-Deyyan ismi nin anlamını ,ebcetsel ve özellikle hangi amac üzerinde çalışılması hakkında aydınlatabilişrmisin?

ABDURRAHMAN dedi ki...

Allah ın Selam isminin bereketleri müminlerin üstüne olsun...amin...
Ed-Deyyan esmasının anlamı-fazileti-ebcetsel değeri hakkında paylaşabileceğiniz bilgileri merakla bekliyorum..
selametle..

pegasus13 dedi ki...

VeAleyküm selam kardeşim;ED DEYYAN esması ebced değeri :şeddesiz:65 şeddeli.75 eder,esmalarda mukaatta şeddeli olarak hesap edilmediğinden 65 defa okunur. anlamı ise ED DEYYAN:kularının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren,kahreden, yani istediğine zorlayan, egemen, hikmetle yöneten, hesaba çeken, hiçbir ameli karşılıksız bırakmayıp hayra da şerre de karşılık veren demektir. ESMALARIN TECELLİ KONUSUNUA GELİNCE İLİM SAHİBİ olmadığım için sadece bana 'LA EDRİ'( BİLMİYORUM) Demek düşer.selam olsun.

Mustafa dedi ki...

Allah razı olsun. Selamun kavlen min Rabbin Rahim" ayetiyle çalışılırsa veya "Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh" duasını da çalışırlarsa. demişsiniz. Bu çalışma veya birleştirme nasıl olacak. Esma ile beraber mi? Yoksa iki bir arada mı okuncak?

pegasus13 dedi ki...

sevgili Mustafa kardeşim kuddüs esması ebcedi 170 tir.lailahe illalahül kuddüs,subbuhün kuddusun rabbüna ve rabbül melaiketü verruh diye sayı adedince zikredilir,manevi alemin kapıalrını açar dikkatil olmak gerek,hz.süleyman'ın zikridir aynı zamanda selamün kevlen ayeti kerimesi ise esselam isimi ile birleşir,sayı adedince okunur.

Saim dedi ki...

Bilgilerin ve çabaların için Allah razı olsun. Esmaları ebced değeriyle günde bir kere mi okumalıyız yoksa dilediğimiz kadar sayılarına dikkat ederek okumak yararlı olur mu? Mesala her namaz sonrası.

pegasus13 dedi ki...

ALLAH(c.c.) CÜMLEMİZDEN EBEDEN RAZI OLSUN.esmaları sayı adedince okumalı,veya misliyle çarparak okumalı,mesela 19 defa okunacak bir esma yı 19x19=361 defa okumak sonuca daha çabuk yaklaştırır birde okuma saatlerine dikkat edersek esmaya ait olan saatlerde okumak çbuk sonuç verir.olmazsa seher vakti,yada gece yarısından sonra da okunur,bunun dışında koloayınıza gelen herhangi bir saatte okunabilir.

ABDURRAHMAN dedi ki...

Selam tüm müminlerin üstüne olsun..
Esmaların her birinin kendine has okunma saatlerine nasıl ulaşabiliriz?
Bir de LA İLAHE İLAHÜL AZİZÜL CEBBARUL MÜTEKEBBİR esmalarını beraber zikretmek daha mı çabuk sonuca ulaştırır be bu terkib 94+206+662 =962 kez mi zikredilmeli?

pegasus13 dedi ki...

Ve aleykümesselam kardeşim,okuma saatlerini kendin de hesap edebilirsin,şöyleki esma sayısını 24 e bölersin kalan kesir okuma saatidir,1. saat akşam namazının okunmasıyla girersadece dakiakaları eşit 24 saate bölmen gerek gün için 7 e bölersin kalan kesir de 1.gün pazar günü ile başlar,unsuru bulmak için 4 e bölersin ateş ,toprak ,hava su olarak bulursun, oukunacak esmada müekkili olan meleği bulmak için 51 sayısından çıkarırsın, kalna rakamı ebced hanesime göre harflendirip sonuna YAİL takısını getirirsin.geniş detaylı bilgi iiçin ebced siteleri war netten ulaşman mümkün,3 esmayı birleştirmişsin okuma usulüde 3 esmanın birleşimi olan sayı adedince olmalı,eğer ismin ABDURRAHMAN İSE RAHMAN ESMASINI OKUMAN SENİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR.LAİLAHE İLLALLAHÜRRAHMAN.

ABDURRAHMAN dedi ki...

Teşekkürler bilgiler için...
Paylaşmayı istediğim bir konuda şu;
Gani esmasıyla Mugni esmasını karşılaştırdığımızda,Allah dan gayrı maddi-manevi-dünyevi-uhrevi her şeyden müstağni olmayı murad etme durumunda Muğni esmasını çalışmak daha mı makul?
Aziz ve Mu'izz bağlamındada Aziz Esmasının açılımlarından yararlanmak için özellikle Mu'izz İsminin zikrimi tercih edilmeli?
Bir de kısa süre önce Musi' Esması nazara verildi..El-Hamdulillah,nutkum tutuldu..Ebcet değeri vs bilgisini paylaşabilirsen sevinirim...
...Selametle..

pegasus13 dedi ki...

sevgili ABDURRAHMAN kardeşim öncelikle belirtmek isterimki bu konularda ilim sahibi biri değilim bilgim yok;işin ehline müracaat etmeniz yerinde olur benim bildiklerim sadece ön bilgi: MUSİU esmasına gelince önce anlamını bilmek gerekirse;istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran dmektir.ebcedsel sayı değeri:176 eder.REZZAK VE MUKİT esmalarından farklı olarak boyutsal ve somutsal genişlemenin dışında manevi genişlemeyide içine alan bir esmai ilahidir.

Adsız dedi ki...

Selamun aleykum...
Cevşende geçen El-Meliyy esmasının
ebcet değeri,manasının ehemmiyetini
öğreneceğim kaynak bulamadım nette...
yardımcı olursan sevinirim kardeşim...
selametle...

pegasus13 dedi ki...

Aleyküm selam kardeşim:EL MELİYY ESMASInın anlamı:sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi olan..demektir.ebced değeri 80 dir.

Adsız dedi ki...

Arkadaşım Kabız nedir ya ? Allahın böyle bir ismi mi var, insanları niye yanlış yönlendiriyorsun..???

pegasus13 dedi ki...

kişi bilmediği şeyin düşmanıdır.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V. bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorr ki; ümeetimden bir kısım insanlar bilmediği halde şirke düşecekler buyurdu.sahabe-i kiram buyurdular ki Ya RESULALLAH s.a.v. bu nasıl olur? buyurdular ki; başlarına bir iyilik gelse bu Allah'tan,şer gelse bu da şeytandan dır diyecekler.buyurdu. halbu ki amentünün esası olan önemli bir madde; hayrihi ve şerrihi minallahü teala'dır hayrıda şerrride yaratan ALLAH' C.C.tır.peki hayy esmasaıyla hayat ve dirilik bahşeden rabbimiz,bunun karşılığında mümit esmasıyla öldüren yok eden de odur,aziz esmasıyla dilediğini yücelten rabbimiz,dilediğini müzill esmasıylada zelil eder,ganiyyy esmasıyla bolluk zenginlik bahşeden rabbimiz dilediğinide kaabdz esmasıyla sıkar daraltır.EL KAABIZ; SIKAN DARALTAN demektir.yok siz bilmeden birilerini suçlayıp,yada hadisi şerif kapsamında şerride yaratan olarak şetanı atfedecekseniz,burada size bir sözüm yok.birilerine çamur atmadan önce etraflıca araştırın,sonra bilmeden bir toplumu kötülersinizde fitneye düşersiniz.yoksa esmai ilahi dışında rabbimiz zerreden kürreye enfüsten afaka ,zahirden batına bütün mevcydatı esami ilahisiyle kuşatmıştır. ihata etmiştir,burada bile bir esma gizli ehatna;ihata edip kuşatan siz belki bunu bile ilk de fa duydunuz,şafii esmasınıda esmaül hüsna içinde bulamazsınız,peki diyebilirmisiniz ki şifayı veren ( haşa)Allah c.c. değildir.settar,rabb,..gibi esmalar da esmaül hüsnadan ayrıdır,fazla söze gerek yok. yusuf suresi 76. ayeti okumanızı tavsiye ederim.

Adsız dedi ki...

adım necla ben bu konularda çok zayıfım ve doğru bılgıye ıhtıyacım var..tesbıh çekerken er rahım mı dıyecem ya rahımmı farkedermı.birde ya azim 94/8836 mesela ebcet dıyo..gunde 94 mu toplamda8836mı.birde aziz allah desem ya azım demesen ne olur bana yazın lutfen yesilim2350@hotmail.com

kul dedi ki...

sayin pegasus yakin zamanda esma husnanun ebced tecellilerini yazicam demissin temmuz 2010 1 yil gecmis tazmamissiniz insanlari umitlendirmeyim soz agizdan cikar cok buyuk gunaha girdin devamini istiyoruz yoksa helallesmem bizi umitlendidin biraz agir konustum ama hakettin saygilar bir inancli kul

Adsız dedi ki...

Selamınaleyküm.ALLAH (c.c.) rahmeti üzerinize olsun inşaallah.Ya burada gerçekten mükemmel bilgiler yazıyor ama benim aklıma takılan bir soru oldu? Eğer cevaplamanızda bir sakınca yoksa sevinirim. BU ebcetsel sayıları neye göre söylüyorsunuz? Yani bunlar neden böyle biri 66 biri 298 mesela bilgi verirseniz sevinirim.

Adsız dedi ki...

Esmaların tecellileri başka yerden alıntı olmasaydı, devamını kesin yazardın. Zaten bazı esmaları kısa kısa es geçmişsin, usandırdın...

sevgi dedi ki...

İSMİM SEVGİ ANNEMNKİ HÖRMET BABAMINDA ORHAN BENM EDECEĞİM DUANN EBCED İNİ BULMAMA VE BU EBCED E HANGİ GÜN VE KAÇ KEZ DUA EDECEĞİMİ BULURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Ilknur Gokmen dedi ki...

Selamun aleykum, ismime bakan esma el-Bari. 213 gün 213 defami okumaliyim? Yada 213*213 şeklinde bir oturuşta okumam mi doğrudur?