Bu Blogda Ara

1 Ağustos 2008 Cuma

Kur'ân'ın Matematik Mucizesi

Kur'an'da 19 sayısının büyük bir hikmeti vardır. Bir çok âyetlerin kelime ve harf sayıları 19'un katları kadardır. Ayrıca Besmele 19 harflidir. Kur'an'da Sûre-i Yusuf'da insanın 19 özelliği gizlidir. Bu nedenle 19 sayısının çok önemli yanı vardır.

A) 19'UN KUR'AN'DA BİLDİRİLMESİ:

Kur'an bilindiği gibi Alâk suresinin ilk beş âyeti ile başladı. Bu beş âyet 19 kelimeden kurulu idi ve harf sayısı 19 un tam katı idi (4x19 = 76).Sonra Sûre-i Müzzemmil ve sonra Sûre-i Müddessir'in ilk 30 âyeti geldi. Kureyşin en akıllısı geçinen Velid Bin Mugeyre, ilk inzal olan âyetleri dinlemiş, ondaki olağanüstü kelâmın farkına varmıştı. Sonra da Kureyş kâfirleri onu gurura sevk ettiler; insan kelâmıdır dedi.

Bunun üzerine Sûre-i Müddessir'in ilk 30 âyeti inzâl oldu.

Âyet 18 : Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti.

Âyet 19: Canı çıkası, ne biçim ölçtü biçti.

Âyet 20: Sonra, canı çıkası, tekrar nasıl ölçtü biçtiyse

………………..

Âyet 25: «Bu insan sözünden başka birşey değil» dedi.

Âyet 26: Onu sekara sokacağım;

…………….

Âyet 30: Üzerinde 19 vardır (üzerine 19 musallat edilmiştir).

Bu âyetler topluluğu, düşünen, ölçüp biçmesini bilenler Kur'an-ı inkâr ederse onlara bu 19 lar sırrını musallat ederim, Kur'an'ın Allah kelâmı olduğu inkâr edildikçe bunalımdan bunalıma düşeceklerdir buyuruyor.

Bu 30 uncu âyetten sonra Kur'an'ın şifre hikmetinin anahtarı Besmele ve Fatiha inzal oldu.

Ne varki dünya velilerden ibaret değildir. 20. yüzyılın sonuna doğru Amerika'nın en ünlü matematikçileri Kur'an'ın bu sırrına hayran olmuşlardır.

Bu bilim adamlarının yaptığı matematik incelemeye göre Kur'an'daki bu 19 ve katları hikmetinin var olabilmesi 616x10 üstü 25 dir; yani 626 septrilyonda bir ihtimaldir. Bu yüzden Kur'an ancak Allah Kelâmıdır.

B) BESMELEDE 19 SIRRI:

Besmele 19 harfdir, besmeledeki 4 kelime Kur'an'da 19 un katlarınca geçer.

İsim, 19 kez geçer, Allah, 19x142=2698, Rahman, 19x3=57, Rahim, 19x6=114 defa geçer.

(Kur'an'da S-9, A-128'de Efendimiz için geçen Rahim ismi elbette bu sayıya dahil değildir.)

Kur'an'da Besmele 6x19=114 defa geçer ancak 9'ncu sûrenin besmelesi yoktur. Kaybolmuş bu besmele 19 sûre sonra Sûre-i Neml'de (S-27, A-29) geçer. Bu eksik Besmele dahi bize Allah'ın Kur'an matematiği içinde 19 sayısına verdiği önemi beyan içindir.

Acaba Besmelenin bu 19 lar hikmetinin sırrı nedir? Bu sorunun cevabını tüm mana hikmetlerinin saklı olduğu Sûre-i Yusuf’da, buluyoruz.

12 nci Sûre, Sûre-i Yusuf'da 19 şahıs vardır. Ve bunlar insandaki 19 özelliği temsil eder. Bunlar:

1 - Hz. Yakub : Ruh.

2 - Hz. Yusuf: Kalb (Gönül)

3 - Züleyha: Nefs.

4 - Bünyamin: İman.

5 - Kıftir: Dünya bağlantısı.

6 - Sultan: Akıl.

7 - Şarapçı: ilim.

8 - Şarapçının yanındaki tutuklu: Mantık.

9 - Yusuf'u kuyudan çıkaran kervancı: Menfaat.

10 - Yusufun on kardeşi: Hisset-Kin-Reyb-Gurur- Zulüm - Şehvet - İhtiras - Cebânet - Meskenet - Seyyaliyet.

İşte Besmele insandaki bu hassalara her bir harf ile hakim olan ilâhi bir teminattır.

Be harfi bedene, Sin harfi nefse, Mim gönle, sonraki Elif ruha birer teminat sigortasıdır.

C) RUMUZLARDA 19 İNCELİKLERİ, DİĞER HİKMETLER:

Kur'an'da 7 sûrede Elif-Lâm-Mim şifresi vardır. Bu yedi surede geçen Elif, Lâm, Mim harflerinin toplamı 26676=1404x19 dır.

Kur'an'da 7 Hâ-Mim şifresi vardır. Bu şifrelerin geçtiği sûrelerde geçen Ha ve Mim harflerinin toplamı 2147= 113x19 dır.

Sure-i Şûrâ'da 5 mukatta'a vardır ve iki âyet halindedir:

a) Hâ-Mim

b) Ayn-Sin-Kaf

Bu surede 5 harfin toplamı: 5700=30x19, suredeki Ayn,Sin,Kaf toplamı: 209=11x19, suredeki Kaf toplamı: 57=3x19 dır.

Yedinci sûre, Elif-Lâm-Mim-Sad la başlar, sûredeki bu harfler toplamı: 5358=282x19,

Sûre 19 da mukatta'a harfler: Kaf-Ha,Ya,Ayn-Sad dır. Bu harflerin toplamı: 798=42x19,

Sad şifresi bulunan 7,19,38 inci surelerde geçen Sad toplamı: 152=8x19,

Nun suresinde N harfi sayısı: 133=7x19 dır. Böylesine kesin bir matematik inceliği görmezlikten gelerek, bunları akıl almaz mucize olarak fark etmemek, gerçekten Fatiha Suresi'nde emredildiği gibi ancak mağdubin olmaktır (nasipsizlik).

Onk.Dr. Haluk Nurbaki

Hiç yorum yok: