Bu Blogda Ara

2 Ocak 2010 Cumartesi

YILBAŞI = Noel yortusu

Yılbaşı  = Noel yortusu
SIĞINIYORUM ALLÂH’A TAŞLANMIŞ ŞEYTANDAN
ADIYLA ALLÂH’IN, MERHAMETİYLE KUŞATANIN, GEREĞİNCE MERHAMET EDENİN
Yılbaşı hıristiyanların takvimi olan miladî takvim denen takvimin başlangıcını kutlamaktır. Bu takvimin başlangıç tarihi olan sıfır târihi selam ona Allâhın elçisi  Îsâ’nın doğum günüdür. Yâni bu bir doğum günü kutlamasıdır. İslamda doğum günü kutlaması yoktur. Doğum günü kutlamak bidattir. Bidat ise günahtır. Üstelik bu kutlamada , hıristiyanlara âit bir kutlama olduğu için , hıristiyanların kutlanmaya lâyık gördükleri ,
1- Bâtıl , küfür dinlerinin kutlamasını kabul etmek  ,
2- Kâfirin küfrüne destek olmak ,
3- Küfre ortak olmak
vardır ve Küfürdür.

Yılbaşı kutlaması , selam ona Allahın gönderdiği Îsâ’nın getirdiği islam dinine âit bir kutlama ; bayram da değildir. Bu kutlamayı : bayramı Îsâ’nın getirdiği islam dininden sapan gâvurlar îcad etmişlerdir. Bidattir. Onlar bu bidati işlerken islam üzere müslüman oldukları halde değil , islamdan sapmış kâfirler oldukları halde işlemektedirler. Onların bu bidatlerini kabul eden , destek olan ,  ortak olanlar , onların bidatlerine destek olmaktan çok , onların küfür olan dinlerine destek oluyorlar. “Küfre rıza ise küfürdür” (Buhari, kitab 64 Meğazî, bab 46da). Öyleyse küfrü hıristiyanlık küfrünü desteklemek olan bu kutlamayı : bayramı kutlayanlar kâfir olurlar. Salat ve selam ona yüce Allahın elçisi Muhammed dedi : Kim bir topluma benzemeye çalışırsa bu haliyle onlardandır. Öyleyse kâfire benzemeye çalışmanın bir parçası olan yılbaşı kutlaması da küfürdür.

Üstelik bu kutlamada : bayramda gâvurların , selam ona Allahın elçisi Îsâ’yı kendilerine âit bir değer olarak kabul etmelerini de kabul etmek vardır. Selam ona Îsâ  onlara göre onlara ait bir değerdir. Onlar Îsâ’yı bir peygamber olarak değil , bir tanrı veya tanrının oğlu olarak kabul ederler. Bu sapıklara göre tanrı yada tanrının oğlu bu gecede doğmuş. Onlara göre tanrı doğan ölen biri. Yarattıklarına muhtaç olup , çarşıda , muhtaç olduğu  ve yerini bilmediği mallları arayan biri. Yemek yemeye muhtaç biri. Bu sapık tanrı anlayışının , iddiasına konu olan selam ona Îsâ Allâhın elçisi , peygamberdir , müslümandır o ve ona inanıp uyanlar müslümandırlar. Buna rağmen , onu öldürmeye kasdedenlerin , onu asdıklarını zannettikleri haçı yani Allaha ve peygambere düşmanlığın sembolünü dinlerine sembol edenler , şüphesiz  müslüman değiller , şeytanın kullarıdır. Onlar Îsâya taptıklarını iddia eden Allahın düşmanı şeytana tapanlardır. Onlara değil , selam ona Îsâ , Allaha ve elçisi muhammede ve müslümanlara yakındır. Çünkü o ve ona inanıp uyan havariler ve onlara inanıp uyanlar müslümandırlar. Hal bu ki şimdi hıristiyan olarak bilinenler kafirlerdir. Kafirlerin ise peygamberi değil , şeytanı vardır. Onlara saygı Allaha saygısızlıktır. Hal bu ki sözde müslüman olan bir çok kişi saygıdan daha fazlasını yapıyor ve onların küfür bayramını o şeytanın kullarıyla birlikte kutluyorlar. Bu yapılanlardan yüce Allah da selam ona Îsa da razı olmaz.  

Selam ona Îsâ hakkındaki bazı hadisler :
“Ruhum yed-i kudretinde olan Allah`a yemin ederim ki, Meryem`in oğlu Îsâ , adil bir hakem olarak aranıza inecek , haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, İslam`dan başka şeyi kabul etmeyecektir.”  [Buhari]
 “vallahi Meryem`in oğlu adil bir hakem olarak inecek, haçı parçalayacak, domuzu öldürecek, kin , nefret ve haset ortadan kalkacaktır.) [Müslim]
 “Îsa inecek, İslamiyet yolunda savaşacaktır. Onun zamanında Allahü teâlâ, müslümanlardan başka herkesi helak edecektir. Deccal da helak olacaktır. Îsâ , kırk yıl yeryüzünde yaşayacak, sonra ölecektir. Cenazesini müslümanlar kaldıracaktır.”  [Ebu Davud]
“Îsa benim yanıma gömülecektir.) [Tirmizi]

Allaha ve ahiretye inanan Allahın ve elçilerinin yolu İslama uysun , başka yollardan sakınsın kendini.
Yılbaşı , artık hıristiyan kutlaması olmaktan çıktı , dünya örfü oldu diyen şeytanlar da var. Bu şeytanlara göre , Îsâya tapmak dünyâ örfü olursa , Îsâya tapmak da günah yada küfür olmayacak  bu durumda. Bir şeyin örf hâline gelmesi o şeyin kabul edilmesine delil olmaz. Eğer örfün alınması iyi bir şey olsa idi , islama gerek yoktu , o taktirde insanlar küfür üzere örflerine göre yaşayıp giderlerdi. Hal bu ki yüce Allah tüm bâtıl örfleri değiştirmek için elçi ve peygamber gönderir. Ademden Muhammede kadar tüm peygamberler bâtıl örflerle mücadele ettiler. Örfün bu anlayışla alınabileceğini iddia edenler kafirlerdir. İslamdaki örfün delil olması ise , Kuran ve sünnete uygun olan , aykırı olmayan , doğruluğunda , iyiliğinde sağlıklı akıl sahiplerinin ihtilaf etmediği , her sağlıklı akıl sahibinin kabul ettiği iyiliklerdir. Borcunu ödeme imkanı bulamayan fakirin borcunu ödemesinde kolaylık sağlamak örfdür yani iyiliği bilinen eylemdir. Örf = ma’rûf =  iyiliği bilinen. Hal bu ki yıl başı bayramı =  kutlaması iyiliği bilinen değil , kötülüğü bilinendir = münkerdir. Daha da fazlası küfürdür. Küfre rızadır , küfre uymaktır , küfre katılmaktır. 
İslam ise kafirin küfrüne ortak olmayı emretmez. Aksine islam kafirin küfrüne uzak olmayı emreder. Bunun örneği salat ve selam ona peygamberimiz zamanında olan şu konudur.  

“Adamın birisi "bavane" adlı bir yerde deve kesmek için adakda bulunmuştu. Allah rasulu (s.a.s.) "orada daha önce cahiliyye insanı kendisine tapılan putlardan bir put’ bulunduruyor muydu?" diye sordu. Dediler ki "hayır, bulundurmuyordu."
Rasulullah sordu: "peki orada daha önce kafirlerin bayramlarından bir bayram kutlanıyor muydu?" yine "hayır" dediler. O zaman rasulullah (s.a.s.) Adama: "nezrini (adak) yerine getir. Ne Allah’a isyanda ve ne de insanın sahip olmadığı şeylerde yapılan nezre sadakat yoktur" dedi." (Ebû Davud)

Görüldüğü gibi Allahın elçisi helal bir işi , islama uygun bir işi yapacak olan kişiye , bu helali yapması için gereken mahzurlu , kötü olan benzeme , yakınlık içeren konuları sorarak bunların olmaması durumunda , helal işi yapmasının helal olacağını , eğer bu sorulan şeyler olursa , helal olan işin helallikten çıkacağını bildiriyor. Öyleyse , yapacağı  helal işi yapacağı yerde , kafirlerin putu olmaması gerekir. Hal bu ki zamanımızda , müslümanlar ataputun putlarının olduğu yerlerde , basın açıklaması veyâ gösteri yapıyorlar. Bu hadise göre helal olan işi yapmanın ikinci şartı , o helal işi yapacağı yerde , kâfirlerin bayramlarından bir bayram da kutlanmamasıdır. Eğer bir yerde kâfirlerin bayram kutlama adeti var ise o yerde müslümanlar helal olan işlerini  , islama uygun dini görevlerini yapamazlar. Hal bu ki zamanımızın âlim adlı şeytanları , kafirlerin bayramlarının yapıldığı  , böylece kirlettikleri yerde bayram yapmayı men etmek değil , onların bayramlarını , onlarla veya ayrı olarak , adını değiştirerek yada aynı adla kutlamalarına helal diyorlar. Allahın elçisi onların bayramıyla kirlenen yerde  adak kesmeyi = yani o yerde gerekli bir ibâdeti men ettiği halde onlar , onlarla aynı küfrü işlemeyi helal gösteriyorlar. Bu iddialarına , bu bir örf olmuş , adet olmuş diyenlere Allâhın elçisi başkalarının adetlerine uymanın küfür olduğunu bildirerek cevap veriyor. Bu sahte âlimler ise Allahın elçisinin bildirdiğinin aksine olanın , küfür olan , kafir adetlerine uymmanın , iyilik olduğunu iddia ederek , insanları saptıran şeytanlar olmuşlar. Salat ve selam ona yüce Allahın elçisi şöyle diyor.
 "Bizden gayrisinin adetiyle (sünnetiyle) her hangi bir iş yapan (amel eden) bizden değildir" (yâni kâfirdir) (Sahihu’1-cami: 5439)
Müslümanlara sormalı , gösteri ve basın açıklamalarınızı nerde yapıyorsunuz. Daha önce ve şimdi ataputun putlarının olduğu yerlerde değil mi. Siz iyice sapıtmışsınız.
Gösteri ve basın açıklamalarınızı nerde yapıyorsunuz. Daha önce ataputçu gavurların bayramlarından bir bayramın kutlandığı yerlerde değil mi. Siz iyice sapıtmışsınız. 
Hadis : “kim bir topluma benzemeye çalışırsa o da onlardandır”.
Öyleyse avrupalı gavurlara benzemeye çalışanlar onlardandır , gavurdur. 

Bu kutlamalar sadece söz ile kutlamak olsa dahi , gâvurun gâvurluğunu daha kolay işlemesine yardım ediyor. Yüce Allah ise kötülükte yardımlaşmayın diyor.
(5 Mâide 2) "İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkup sakının…".  
Yüce Allah Kur’ân’da  şirkin (Allahın  ortağı olduğunu  iddia etmenin)  en büyük zulüm olduğunu bildiriyor , öyleyse Allâha ortak eden = müşrik hıristiyanlar , zâlimdirler. Kuranda zâlimlere meyletmekten men ediliyoruz.
(11 Hûd 113) "Zulum yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka velileriniz (dostlarınız) de yoktur sonra yardım da göremezsiniz”.
Zâlimlere meyletmekten fazlası olan yıl başı ise daha büyük bir kötülüktür.
Yıl başı kutlamasında kâfirlere benzeme gayreti vardır. Salat ve selâm ona yüce Allahın elçisi kâfirlere benzemeye çalışanın kâfir olduğu anlamına da gelen ,  geniş anlamlı sözünde şöyle diyor.

"Kim herhangi bir topluma benzemeye çalışırsa o da onlardandır ".(Ebu Davûd, Libas 4; Müsned n/50.)
"Bizden başkasına benzemeye çalışan bizden değildir. Yahudilere ve hıristiyanlara benzemeye çalışmayın. Yahudilerin selamı parmaklarla, hıristiyanların selamı avuç içiyledir." (sahihu’l-cami: 5434)
"Bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudilere ve hıristiyanlara benzemeye çalışmayın…" buyurmuşlardır.(tirmizi, isti’zan:7)

Yıl başı kutlamasında kâfirlere dost olmak da vardır. Yüce Allah Kur’ân’da kafirlere dost olanın kâfir olduğunu bildiriyor. Üstelik  hıristiyanlar müslümanların düşmanlarıdırlar.
(Mümtehine suresi-1) “Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizinde düşmanınız olanları dost edinmeyin.onlar size gelen gerçeği inkar etmişken, onlara sevgi gösteriyorsunuz…”.
(Maide suresi -51) “Ey iman edenler,yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin, zira onlar birbirinin dostudurlar.içinizden onları dost tutanlar onlardandır.şüphesiz zalimler topluluğuna Allah yol göstermez…”.
(Maide suresi -55) “Sizin dostunuz ancak Allah tır , resulüdür , iman edenlerdir..”.


Hıristiyanlar kâfirdirler
(El-Maide:17) "Meryem oğlu mesih Allah’tır, diyenler kafir olmuşlardır, ". 
(El-Maide:73) "Allah üçün üçüncüsüdür, diyenler kafir olmuşlardır.".
(5 Mâide 72).  "Elbet muhakkak kafir oldu (onlar) ki dediler elbette Allâh , O ,  Mesîh oğlu Meryemin ve dedi Mesîh ey İsrâîl (Ya’kûb) oğulları kulluk edin Allâh’a Düzenleyenim (Rabbim) ve Düzenleyeniniz (Rabbiniz) ,  elbette o, kim  ortak eder (şirk koşar , müşrik olur)  Allâh’a  böylece  muhakkak  yasakladı (haram etti)  Allâh  ona  cenneti ve sığınağı (onun) ateş ve ne (var) zâlimlere yardımcılardan".  Öyleyse kâfirlere benzeyip kafir olmayın.
En iyi bilen Allah ve elçisidir. Artık Allahın ayetleri ve elçisinin sözünden sonra başkasına uymaktan sakının.
(El-Casiye: 18) "Sonra seni bir şeriat üzere kıldık. Ona uy, bilmeyenlerin hevalarına uyma."
(El-Bakara: 145) "Eğer sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan, bil ki sen de zalimlerdensin,". 

Müslümanı iki bayramı = kutlaması vardır.
Allah rasulu (s.a.s.) Medine’ye geldiğinde, onların oynayıp eğlendikleri iki günlerinin olduğunu öğrendi. "bu günler nedir?" diye sordu. Dediler ki; "cahiliyyede bu iki günde oynardık." Allah rasulu (s.a.s.) Şöyle buyurdu: "Allah bundan daha hayırlı olanı size verdi: Kurban bayramı ve Fıtr (Ramazan) bayramı." (Ebu Davud-sahih)
Uyanın ey Allahın kulları , Allahın sizin için beğendiği razı olduğu tek yaşam düzenine = tek dine uyun kurtulun. Hıristiyan kâfirlere  uymamız değil gerektiğinde onlarla savaşmamız emrediliyor Kur’ân’da.
(9 / Tevbe – 29) "Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve resûlünün yasakladığını yasaklamayan ve hakkın (gerçeğin)  dinini (yaşam düzenini) (islâm’ı) din (yaşam düzeni) edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi (vergiyi) verinceye kadar savaşın".
Açık ayetler ve açık hadislere rağmen pek çok müslüman bu büyük günah ve küfür adetlerine uymaktadır. Bu durum salat ve selam ona yüce Allahın elçisi muhammedin , yüce Allahın elçisi , peygamberi olduğunun delili olan bir mucizedir. Çünkü Allahın elçisi müslümanların bu hallere düşeceğini 1400 yıl önce bildirmişti. Salat ve selam ona yüce Allahın elçisi Muhammed dedi :
"Sizler, kendinizden önce geçen milletlerin yoluna karışı karışına, arşını arşınına tıpa tıp muhakkak uyacaksınız. O dereceye kadar ki, şayet onlar daracık keler deliğine girmiş olsalar, siz de muhakkak onlara uyarak oraya gireceksiniz, onlara tabî olacaksınız." Ebu Sâid (r.a.) Diyor ki: biz:  -ya Resûlellah! Bu ümmetler yahudilerle hıristiyanlar mı? Diye sorduk. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:
"onlardan başka kim olacak!…" buyurdu.
(Buhari, Enbiya:48; İ’tisam;14; Müslim; İlim:6)
Zamanımızda tamamen gâvur talitçisi olan müslümanlar pek çoktur. , peygamberimizin mucize olarak bildirdiği gibi  gâvurlar keler = kertenkele  yuvalarını , mağaraları gezmeyi zevk edindiler ve ardından müslümanlar da aynı şeyi yapıp , mağara turizmi yapmaya başladılar. Bu hadis bu açıklamasıyla bir mucizedir. Mağara turizmi taklidinden başkaca , müslümanların gâvur taklitçiliğinin yıl başı kutlaması ve sair her alanda , tam bir taklitçilik olduğunu açıklayışı ile de bu hadis bir mucizedir. Böylece bu hadis de isbat ediyor ki , Allahdan başka tanrı  (kânununa uyulacak kişi) yoktur , Muhammed Allahın elçisidir.

Açık bilgiler ve bu mucize hadis uyanmana vesile olur inşâellah. Ey Allahın kulları , uyanın , cehenneme doğru koşmaktan vaz geçin. Uyanın , cennete doğru koşun. Uyanın ve küfür saltanatını yıkın. İslamın egemenliğini , İslam devletini kurmak için çalışın ki cenneti kazanın.
(4 / NİSÂ – 105) “Biz sana kitabı, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye bir gerçek olarak indirdik, hainleri savunma”.

GÂVUR YILBAŞINI YADA ONLARA BENZEYEREK HİCRİ YILBAŞINI YAHUT ONLARA BENZEYEREK PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK YÂNİ MEVLÜT  VEYÂ KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLAMAK BÂTILDIR
Bu gibi batıllara benzemeye çalışmak , Musa kavminin kafirleri gibi put edinmeyi istemelerine benzer.
(7 Â’râf 138) "İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait tanrıları (putları) olduğu gibi sen de bize ait bir tanrı yapsana” dediler. Mûsa şöyle dedi: “Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz.”
(7 A’râf 139) "Şüphesiz bunların (din diye) içinde bulundukları şey yok olmaya mahkûmdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır.”
(7 Â’râf 140) “Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah’tan başka tanrı mı araştırayım size?”

YILBAŞI YADA ŞEYTANLIK GECESİ
Yılbaşı denilen günah ve küfür dolu ŞEYTANLIK GECESİNDE ,
1-BU GECEDE , GÂVUR HIRİSTİYANLARIN , ŞEYTANIN DİNİ HIRİSTİYANLIĞIN BİR KUTLAMASI YAPILARAK , GÂVURLUK KUTLANIR.
2- Her türden GÜNAHLAR İŞLENİR.
3- Şeytanın gecesi haline getirilen bu gecede genel fuhuş yayınları artar.
4- Yılın en çok HAMR (uyuşturucu ve içki ve sâire sarhoş ediciler) kullanılan gecesi olur.
5- Yılın en çok kumar oynanan ayı , haftası ile kumara yatırım yapılır ve kumar sonuçları bu gece tesbit edilir. Bu kumarın adı MİLLİ PİYANGODUR. BU MİLLİ ŞEREFSİZLİK GECESİNDE TÜM ÜLKE GÜNAH VE KÜFÜR DOLAR.
(5 MÂİDE 90) "Ey iman edenler! hamr (= içki , uyuşturucu ve sâire sarhoş eden ne varsa) , kumar, dikili taşlar (= anıtlar) , fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz".
MİLLİ PİYANGO KUMARDIR , kumar oynamayın , Hamr (= içki , uyuşturucu ve sâire sarhoş eden ne varsa) , Kumar şeytan amelidir, işidir = Şeytan işi işlemeyin. Şeytanlara katılmayın , destek olmayın.
Salat ve selam ona yüce Allâh’ın elçisi Muhammed dedi; “Peygamberlerin dini birdir”. (Sahihi Müslim cilt 10 sayfa 162 hadis 145)
“Cennete  müslüman  kimseden  başkası  girmez “. Kaynak: (Buhari;Cihad 182, Rikak 45), (Muslim; Îman 178- 377- 378) , (İbni mace; Sıyam 35, zühd 34), (Tirmizi; Cennet 13) (Darimi; Siyer 62), (Ahmed ibni hanbel; (1-3), (3-415), (4-89, 90), (5-438) ).
(5 mâide 74). “Öyleyse (hatâdan) dönmüyorlarmı Allâh’a ve onun (günahları) örtmesini istemiyorlarmı ve Allâh (Günahları) Çok Örten (Gereğince) Çok Merhamet Eden”  .


YILBAŞI = ŞARKICI KADINLAR – İÇKİ – UYUŞTURUCU -ÇALGI = YERE BATMA – SAVRULMA – MAYMUN VE DOMUZA DÖNÜŞME
DİKKAT EDİN SİZ BUNLARDAN OLMAYIN
Tirmizi İmran b. Husayn (ra)’dan Rasulullah (sav)’in şöyle dediğini rivayet ediyor: “Bu ümmet içinde yere batanlar, şekli değişenler ve atılıp fırlatılanlar olacak” Müslümanlardan bir adam şöyle dedi: “Ya Rasulullah bu ne zaman olur?” Şarkıcı kadınlar ve çalgı çoğalıp hamr (içki , uyuşturucu ve sair sarhoş eden ne varsa) içildiği zaman olur” dedi.”
Tirmizi, Fiten (6/458 Hadis no: 458) Hadis sahihtir. Bak: “Camiu’s-Sağir’in Sahihleri” (4/103 Hadis no: 4119)

İbn Mâce Ebu Malik el-Eşari (ra)’dan Rasulullah (sav)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Ümmetimden olan insanlar hamr (içki , uyuşturucu ve sair sarhoş eden ne varsa) içecekler ve onu başka isimle adlandıracaklar. Onların yanı başında çalgı çalınacak. Bu yüzden Allah onları yerin dibine batıracak ve onları maymun ve domuz şekline çevirecek.”
İbn Mâce, Fiten (2/1333. Hadis no: 4020) Hadis sahihtir. Bak: “Camiu’s-Sağir’in Sahihleri” (5/105. Hadis no:5330)


Hatâ ile bu küfre , münâfıklığa ortak olmuş olanlar fırsat varken tevbe edip hatalarından yüce Allâh’a  dönsünler.

(33 ahzâb 4). "…ve Allâh der Gerçeği ve o iletir Yola".
(17 isrâ 36).  “Ve  ardına  takılma  neyin  (ki)  (var)  değil  senin  için  onunla  (ilgili)  bilgi,  elbette   işitme  ve  görme  ve  gönül,  hepsi  işte  (onlar)ın   oldu   ondan  mes’ûl”. 
(2 bakara, 286). “ Görev  yüklemez  Allâh  kimseye    istisnası  kapasitesi  (kadarı)…”.  
(22 hac, 77). “Ey  (onlar)  ki  güvendiler  (îmân ettiler)  rüku  edin  ve  secde  edin  ve  kulluk  edin  Düzenleyeninize  (Rabbinize)  ve  edin  seçkin  (iş) (hayır)  olurki siz  kurtulursunuz”. 
(22 hac , 78).  “Uğraşın  Allâh’da  gerçek  uğraşıyla (onun) , o seçti  sizi  ve    yapmadı  size  Dinde (Yaşam Düzeninde)   güçlükten ,  milleti  babanız  İbrâhîmin , O  şanlandırdı  (adlandırdı)  sizi  Teslim  Olanlar  (Müslümanlar)  olarak  önceden  ve  bunda  olur  diye  Elçi  tanık  size  ve  olursunuz  tanıklar  İnsanlara,  öyleyse  ayakta  tutun  (kılın)  Namazı  ve  getirin  Zekatı ,  sım sıkı  tutunun  Allâh’a   O  dostunuz  (mevlânız),  öyleyse   ne  güzel  Dost (Mevlâ)  ve  ne  güzel  Yardımcı”.  
(20 taha, 47). “…ve Sağ  Olsun  kim  uydu  (Gerçeğe)  İletene”. 
(1 fatiha, 1).  “Övgü  Allaha  Düzenleyeni  Evrenlerin”

Hiç yorum yok: